Tiến độ thi công Goldcoast 06/11/2018 - Thi công tầng 30