Tiến độ thi công Goldcoast 25/10/2018 - Thi công tầng 28