Thai At Tu Vi 2018 Xem ngay 2023Xem So Luot Thai At tu vi nam Mau Tuat 2018 – XemTuong.net

Xem Sơ Lượt Thái Ất tử vi năm Mậu Tuất 2018


XEM SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM MẬU TUẤT 2018

  • Cỡ chữ 16
  • Cỡ chữ 20
  • Cỡ chữ 24
  • Cỡ chữ 28
  • Cỡ chữ 32
  • Cỡ chữ 36
  • Cỡ chữ 40
  • Cỡ chữ 44

Hiện có 2 phần xem tử vi năm Mậu Tuất 2018, phần 1 xem sơ lược tử vi năm Mậu Tuất 2018 do chùa Khánh Anh biên soạn. Phần 2 là Thái Ất Tử Vi năm Mậu Tuất 2018 do Vương Dung Cơ luận giải. Qúy vị có thể chọn xem một trong hai phần hoặc xem cả hai rồi tổng hợp lại vì hai phần lời bàn có thể khác nhau.

1. Tử Vi Năm Mậu Tuất 2018

TUỔI

Nam mạng

Nữ Mạng

Bính Tý 23 tuổi Bính Tý
– Nam mạng – Mậu Tuất 2018
Bính Tý
-Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Giáp Tý 35 tuổi Giáp Tý
– Nam mạng – Mậu Tuất 2018
Giáp Tý
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Nhâm Tý 47 tuổi Nhâm Tý – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018 Nhâm Tý
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Canh Tý 59 tuổi Canh Tý – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018 Canh Tý
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Sửu

Đinh Sửu 22 tuổi Đinh Sửu
– Nam Mạng – Mậu Tuất 2018
Đinh Sửu – Nữ Mạng – Mậu Tuất
2018 
Ất Sửu 34 tuổi Ất Sửu
– Nam Mạng – Mậu Tuất 2018
Ất Sửu  – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Quý Sửu 46 tuổi Quý Sửu
– Nam Mạng – Mậu Tuất 2018
Quý Sửu  – Nữ Mạng- Mậu Tuất 2018
Tân Sửu 58 tuổi Tân Sửu  – Nam Mạng  – Mậu Tuất 2018 Tân Sửu  – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Kỷ Sửu 70 tuổi Kỷ Sửu  – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018 Kỷ Sửu
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Dần

Mậu Dần 21 tuổi Mậu Dần
– Nam Mạng – Mậu Tuất 2018
Mậu Dần  – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Bính Dần 33 tuổi Bính Dần  – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018 Bính Dần
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Giáp Dần 45 tuổi Giáp Dần  – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018 Giáp Dần
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Nhâm Dần 57 tuổi Nhâm Dần  – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018 Nhâm Dần
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Canh Dần 69 tuổi Canh Dần  – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018 Canh Dần
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Mẹo

Đinh Mẹo 32 tuổi Đinh Mẹo  – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018 Đinh Mẹo
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Ất Mẹo 44 tuổi Ất Mẹo  – Nam mạng – Mậu Tuất 2018 Ất Mẹo
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Quý Mẹo 56 tuổi Quý Mẹo – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018 Quý Mẹo
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Tân Mẹo 68 tuổi Tân Mẹo
– Nam Mạng – Mậu Tuất 2018
Tân Mẹo
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Kỷ Mẹo 20 tuổi Kỷ Mẹo – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018 Kỷ Mẹo
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Thìn

Canh Thìn 19 tuổi

Canh Thìn – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Canh Thìn – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Mậu Thìn 31 tuổi Mậu Thìn
– Nam mạng – Mậu Tuất 2018
Mậu Thìn
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Bính Thìn 43 tuổi Bính Thìn
– Nam Mạng – Mậu Tuất 2018
Bính Thìn
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Giáp Thìn 55 tuổi Giáp Thìn
– Nam mạng – Mậu Tuất 2018
Giáp Thìn
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Nhâm Thìn 67 tuổi Nhâm Thìn
– Nam Mạng – Mậu Tuất 2018
Nhâm Thìn
Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Tỵ

Tân Tỵ 18 tuổi Tân Tỵ
– Nam Mạng – Mậu Tuất 2018
Tân Tỵ
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Kỷ Tỵ 30 tuổi Kỷ Tỵ  – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018 Kỷ Tỵ
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Đinh Tỵ 42 tuổi Đinh Tỵ
– Nam mạng – Mậu Tuất 2018
Đinh Tỵ
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Ất Tỵ 54 tuổi Ất Tỵ
– Nam Mạng – Mậu Tuất 2018
Ất Tỵ – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Quý Tỵ 66 tuổi Quý Tỵ
– Nam mạng – Mậu Tuất 2018
Quý Tỵ – Nữ Mạng
– Mậu Tuất 2018

Ngọ

Nhâm Ngọ 17 tuổi Nhâm Ngọ – Nam mạng – Mậu Tuất 2018 Nhâm Ngọ – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Canh Ngọ 29 tuổi Canh Ngọ
– Nam mạng – Mậu Tuất 2018
Canh Ngọ
– Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018
Mậu Ngọ 41 tuổi

Mậu Ngọ – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Mậu Ngọ – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Bính Ngọ 53 tuổi

Bính Ngọ – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Bính Ngọ – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Giáp Ngọ 65 tuổi

Giáp Ngọ – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Giáp Ngọ – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Mùi

Tân Mùi 28 tuổi

Tân Mùi – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Tân Mùi  – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Kỷ Mùi 40 tuổi

Kỷ Mùi – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Kỷ Mùi – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Đinh Mùi 52 tuổi

Đinh Mùi – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Đinh Mùi – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Ất Mùi 64 tuổi

Ất Mùi – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Ất Mùi – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Thân

Nhâm Thân 27 tuổi

Nhâm Thân – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018

Nhâm Thân – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Canh Thân 39 tuổi

Canh Thân – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018

Canh Thân – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Mậu Thân 51 tuổi

Mậu Thân – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Mậu Thân – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Bính Thân 63 tuổi

Bính Thân – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Bính Thân – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Dậu

Quý Dậu 26 tuổi

Quý Dậu – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018

Quý Dậu – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Tân Dậu 38 tuổi

Tân Dậu – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018

Tân Dậu – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Kỷ Dậu 50 tuổi

Kỷ Dậu – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Kỷ Dậu – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Đinh Dậu 62 tuổi

Đinh Dậu – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Đinh Dậu – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Tuất

Giáp Tuất 25 tuổi

Giáp Tuất – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018

Giáp Tuất – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Nhâm Tuất 37 tuổi

Nhâm Tuất – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018

Nhâm Tuất – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Canh Tuất 49 tuổi

Canh Tuất – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Canh Tuất – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Mậu Tuất 61 tuổi

Mậu Tuất – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Mậu Tuất – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Hợi

Ất Hợi 24 tuổi

Ất Hợi – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018

Ất Hợi – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Quý Hợi 36 tuổi

Quý Hợi – Nam Mạng – Mậu Tuất 2018

Quý Hợi – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Tân Hợi 48 tuổi

Tân Hợi – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Tân Hợi – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

Kỷ Hợi 60 tuổi

Kỷ Hợi – Nam mạng – Mậu Tuất 2018

Kỷ Hợi – Nữ Mạng – Mậu Tuất 2018

2. Thái Ất Tử Vi Mậu Tuất 2018

Thái Ất Tử Vi Mậu Tuất 2018

Tuổi

Năm sinh

Tử vi 2018 nam mạng

Tử vi 2018 nữ mạng

tu vi 2018 tuoi ty
Tuổi
Tý 2018

1948 Tử Vi Mậu Tý 2018 – nam Tử
Vi Mậu Tý 2018 – nữ
1960 Tử Vi Canh Tý 2018 – nam

Tử Vi Canh Tý 2018 – nữ

1972 Tử Vi Nhâm Tý 2018 – nam

Tử Vi Nhâm Tý 2018 – nữ

1984 Tử Vi Giáp Tý 2018 – nam

Tử Vi Giáp Tý 2018 – nữ

1996 Tử Vi Bính Tý 2018 – nam

Tử Vi Bính Tý 2018 – nữ

tu vi 2018 tuoi suu
Tuổi
Sửu 2018

1949 Tử Vi Kỷ Sửu 2018 – nam Tử
Vi Kỷ Sửu 2018 – nữ
1961 Tử Vi Tân Sửu 2018 – nam

Tử Vi Tân Sửu 2018 – nữ

1973 Tử Vi Quý Sửu 2018 – nam

Tử Vi Quý Sửu 2018 – nữ

1985 Tử Vi Ất Sửu 2018 – nam Tử
Vi Ất Sửu 2018 – nữ
1997 Tử
Vi Đinh Sửu 2018 – nam

Tử Vi Đinh Sửu 2018 – nữ

tu vi 2018 tuoi dan
Tuổi
Dần 2018

1950 Tử
Vi Canh Dần 2018 – nam

Tử Vi Canh Dần 2018 – nữ

1962 Tử
Vi Nhâm Dần 2018 – nam

Tử Vi Nhâm Dần 2018 – nữ

1974 Tử
Vi Giáp Dần 2018 – nam

Tử Vi Giáp Dần 2018 – nữ

1986 Tử
Vi Bính Dần 2018 – nam

Tử Vi Bính Dần 2018 – nữ

1998 Tử Vi Mậu Dần 2018 – nam

Tử Vi Mậu Dần 2018 – nữ

tu vi nam 2018 tuoi mao
Tuổi
Mão 2018

1951 Tử Vi Tân Mão 2018 – nam

Tử Vi Tân Mão 2018 – nữ

1963 Tử Vi Quý Mão 2018 – nam

Tử Vi Quý Mão 2018 – nữ

1975 Tử Vi Ất Mão 2018 – nam Tử
Vi Ất Mão 2018 – nữ
1987 Tử
Vi Đinh Mão 2018 – nam

Tử Vi Đinh Mão 2018 – nữ

1999 Tử Vi Kỷ Mão 2018 – nam Tử
Vi Kỷ Mão 2018 – nữ

tu vi nam 2018 tuoi thin
Tuổi
Thìn 2018

1952 Tử
Vi Nhâm Thìn 2018 – nam

Tử Vi Nhâm Thìn 2018 – nữ

1964 Tử
Vi Giáp Thìn 2018 – nam

Tử Vi Giáp Thìn 2018 – nữ

1976 Tử
Vi Bính Thìn 2018 – nam

Tử Vi Bính Thìn 2018 – nữ

1988 Tử
Vi Mậu Thìn 2018 – nam

Tử Vi Mậu Thìn 2018 – nữ

2000 Tử
Vi Canh Thìn 2018 – nam

Tử Vi Canh Thìn 2018 – nữ

tu vi nam 2018 tuoi ti
Tuổi
Tỵ 2018

1941

Tử Vi Tân Tỵ 2018 – nam

Tử Vi Tân Tỵ 2018 – nữ

1953 Tử Vi Quý Tỵ 2018 – nam Tử
Vi Quý Tỵ 2018 – nữ
1965 Tử
Vi Ất Tỵ 2018 – nam
Tử
Vi Ất Tỵ 2018 – nữ
1977 Tử Vi Đinh Tỵ 2018 – nam

Tử Vi Đinh Tỵ 2018 – nữ

1989 Tử
Vi Kỷ Tỵ 2018 – nam
Tử
Vi Kỷ Tỵ 2018 – nữ

xem tu vi 2018 tuoi ngo
Tuổi
Ngọ 2018

1942

Tử Vi Nhâm Ngọ 2018 – nữ

Tử Vi Nhâm Ngọ 2018 – nữ

1954 Tử
Vi Giáp Ngọ 2018 – nam

Tử Vi Giáp Ngọ 2018 – nữ

1966 Tử
Vi Bính Ngọ 2018 – nam

Tử Vi Bính Ngọ 2018 – nữ

1978 Tử Vi Mậu Ngọ 2018 – nam

Tử Vi Mậu Ngọ 2018 – nữ

1990 Tử
Vi Canh Ngọ 2018 – nam

Tử Vi Canh Ngọ 2018 – nữ

xem tu vi 2018 tuoi mui
Tuổi
Mùi 2018

1943 Tử Vi Quý Mùi 2018 – nam

Tử Vi Quý Mùi 2018 – nữ

1955 Tử Vi Ất Mùi 2018 – nam Tử
Vi Ất Mùi 2018 – nữ
1967 Tử
Vi Đinh Mùi 2018 – nam

Tử Vi Đinh Mùi 2018 – nữ

1979 Tử Vi Kỷ Mùi 2018 – nam Tử
Vi Kỷ Mùi 2018 – nữ
1991 Tử Vi Tân Mùi 2018 – nam

Tử Vi Tân Mùi 2018 – nữ

xem tu vi 2018 tuoi than
Tuổi
Thân 2018

1944 Tử
Vi Giáp Thân 2018 – nam

Tử Vi Giáp Thân 2018 – nữ

1956 Tử
Vi Bính Thân 2018 – nam

Tử Vi Bính Thân 2018 – nữ

1968 Tử
Vi Mậu Thân 2018 – nam

Tử Vi Mậu Thân 2018 – nữ

1980 Tử
Vi Canh Thân 2018 – nam

Tử Vi Canh Thân 2018 – nữ

1992 Tử
Vi Nhâm Thân 2018 – nam

Tử Vi Nhâm Thân 2018 – nữ

xem tu vi nam 2018 tuoi dau
Tuổi
Dậu 2018

1945 Tử Vi Ất Dậu 2018 – nam Tử
Vi Ất Dậu 2018 – nữ
1957 Tử
Vi Đinh Dậu 2018 – nam

Tử Vi Đinh Dậu 2018 – nữ

1969 Tử Vi Kỷ Dậu 2018 – nam Tử
Vi Kỷ Dậu 2018 – nữ
1981 Tử Vi Tân Dậu 2018 – nam

Tử Vi Tân Dậu 2018 – nữ

1993 Tử Vi Quý Dậu 2018 – nam

Tử Vi Quý Dậu 2018 – nữ

xem tu vi nam 2018 tuoi tuat
Tuổi
Tuất 2018

1946 Tử
Vi Bính Tuất 2018 – nam

Tử Vi Bính Tuất 2018 – nữ

1958 Tử
Vi Mậu Tuất 2018 – nam

Tử Vi Mậu Tuất 2018 – nữ

1970 Tử
Vi Canh Tuất 2018 – nam

Tử Vi Canh Tuất 2018 – nữ

1982 Tử
Vi Nhâm Tuất 2018 – nam

Tử Vi Nhâm Tuất 2018 – nữ

1994 Tử
Vi Giáp Tuất 2018 – nam

Tử Vi Giáp Tuất 2018 – nữ

xem tu vi nam 2018 tuoi hoi
Tuổi
Hợi 2018

1947 Tử
Vi Đinh Hợi 2018 – nam

Tử Vi Đinh Hợi 2018 – nữ

1959 Tử Vi Kỷ Hợi 2018 – nam Tử
Vi Kỷ Hợi 2018 – nữ
1971 Tử Vi Tân Hợi 2018 – nam

Tử Vi Tân Hợi 2018 – nữ

1983 Tử Vi Quý Hợi 2018 – nam

Tử Vi Quý Hợi 2018 – nữ

1995 Tử Vi Ất Hợi 2018 – nam Tử
Vi Ất Hợi 2018 – nữ


Thái Ất Tử Vi 2018 cho tuổi Tân Tỵ 18 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2018 cho tuổi Tân Tỵ 18 Tuổi – Âm Nữ

New Thái ất Tử vi 2021 Tân Sửu cho 12 con Giáp theo tuổi & giới tính !!!

New Bột Tẩy Uế chính hiệu, sản phẩm không thể thiếu của mọi nhà

Tỳ Hưu độc ngọc

Quý Em tuổi Tân Tỵ là người thông minh, nhanh lẹ, có nhiều đam mê nhưng cũng mau chán nên trong cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi, chỉ phù hợp với những ngành nghề hay thay đổi môi trường, cần sự sáng tạo, di chuyển nhiều hơn là các ngành chuyên môn, cố định.

Thuận sanh vào mùa Thu và vào ban đêm thì sẽ được hưởng nhiều phúc lộc, lấy chồng giàu sang, gia đình hạnh phúc. Nghịch sanh lỗi số thì cuộc đời phải chịu vất vả gian nan, tình duyên ẫm ương.

Năm nay tuổi trẻ, Quý Em nên dồn hết tâm lực để học hành, nên nghe lời cha mẹ để tránh bị bạn bè xấu dụ dỗ, ảnh hưởng xấu đến tương lai tươi đẹp trước mắt. Nên tích lũy phước đức từ bây giờ, cố gắng hiếu thảo mẹ cha, giúp đỡ người khốn khó sẽ có Hậu vận phát đạt, tuổi già hưởng nhiều phúc lộc, gia đình hạnh phúc.

ran-om-nen-vang-lon-e101-1

Rắn trên giỏ vàng E101 là biểu tượng may mắn trong công việc, luôn thuận lợi trôi chảy cả năm, vượng tài tăng lộc, hợp về tuổi tác.

(Tham khảo chi tiết sản phẩm tại đây)

SƠ LƯỢC NỮ SINH NĂM 2001 – Tân Tỵ

24-1-2001 đến 11-2-2002

Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Bạch Đế, trường mạng

MẠNG : Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn)

SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn

HẠN: Thiên la: Tinh thần bất an

VẬN NIÊN : Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái) tốt

THIÊN CAN : Kỷ gặp Mậu: Sinh nhập, có lợi

ĐỊA CHI : Tỵ gặp Tuất: Hung niên, bất an

XUẤT HÀNH : Ngày Mồng Một Tết:

– Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng (giờ địa phương)

– Đi về hướng Đông Nam để đón Tài Thần

MÀU SẮC : Hạp màu: Vàng, trắng; kỵ: Đen, đỏ

Thái Ất Tử Vi xin trình bày một số Sao Hạn, Vận Thế liên quan đến tình cảm, sự nghiệp, sức khỏe để Quý Em và gia đình cùng nhau tham khảo, để có sự chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra trong năm 2018.

Vận Mạng Người Tuổi Tân Tỵ (sinh năm 2001) trong năm 2018 như thế nào?

Năm nay, Quý Em gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, hung tinh này dễ sinh chuyện buồn lòng, sức khỏe yếu kém cho Quý Em. Sao Thủy Diệu thuộc hành Thủy, đối với Quý Em mạng Kim, ít phần thiệt hại, đôi lúc gặp may mắn, bên cạnh đó cũng nên phòng ngừa nạn tai bất ngờ.

Hạn gặp Toán Tận, dễ bị tai tiếng vu vạ, hồ sơ giấy tờ cũng gặp rắc rối, khó khăn, nên cẩn thận khi ký kết hay giao du với bất cứ người ngoài nào.

Về Tứ Trụ, với Thiên lợi, Địa hao, công việc làm ăn, học hành có nhiều thuận lợi, danh lộc dễ tăng, mưu sự dễ thành, nhưng gia đình, tình cảm có những bất an, rối rắm.

Vận niên Kê giáp Viên, rất tốt cho bản mệnh, cuộc sống đầy đủ, an lành, tinh thần dễ trở nên thoải mái, được gia đình quan tâm lo lắng từ A đến Z, Quý Em chỉ cần cố gắng học hành mà thôi.

Phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Mậu thuộc Dương, Ngũ Hành hợp Hỏa, Trung vận là Thái chủy, Hỏa vận thái quá. Đối với Quý Em, mạng Bạch lạp Kim, có phần chướng ngại, nhưng không trầm trọng. Sao Hạn không được tốt, tinh thần tình cảm có nhiều chuyện lo buồn. Nếu biết tự chế, đừng để tình cảm chi phối quá mạnh thì không ảnh hưởng đến việc học, việc làm. Được Vận niên khá tốt, Quý Em không mấy lo lắng về tiền bạc, vật chất luôn đầy đủ.

Nhìn chung các mặt từ Sao vận đến Tử vi, năm nay mặt thuận lợi nhiều hơn mặt khó khăn, nhưng với Thiên không và Tuần, Triệt ở cung Hạn, Quý Em cũng khó vươn cao những điều tự do theo ý thích, nên tiếp tục con đường cũ dù đang đi học hay đi làm. Được yên ổn trong môi trường quen thuộc cũng là điều đáng quý.

Sự nghiệp, Tài chính

Về Tứ trụ, công việc hay học hành có nhiều tiến bộ, khó khăn thì có người giúp đỡ, nhưng gia đình tình cảm không được an vui. Có thể nói, đây là năm Trung Bình của Quý Em.

Xét về mặt Tử vi, Tiểu vận đi vào Thắng Địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chận, hóa giải các sự chẳng lành do Sao Hạn xấu gây ra. Đại hạn 10 năm (Từ 14 đến 23 tuổi) có nhiều thay đổi, khó khăn trong việc học, việc làm cũng như tình cảm. Vì vậy Tiểu Hạn năm nay chịu ảnh hưởng không tốt, cũng giảm phần thắng lợi.

Nhập Hạn có Tướng quân ngộ Triệt, tựa như vị Tướng ra trận mà mất uy lực dũng khí. Quý Em tuy là ngươi có năng lực nhưng không nên quá tự tin vào bản thân hoặc đặt trọn vẹn niềm tin vào người khác mà chạy theo những việc ngoài tầm tay. Cần phải khiêm tốn, tiên liệu và đề phòng những bất trắc, trở ngại khó lường để tránh sự thất vọng ê chề.

Bên cạnh còn có những sao xấu như Kình, Đà, Kiếp, Quả… nhưng nhờ Triệt chuyển đổi tình trạng từ xấu thành tốt. Vì vậy, việc học hành, tính toán và ước muốn có thể sẽ gặp khó khăn bước đầu nhưng về sau sẽ có kết quả như ý.

Tử vi có Kình, lực, Quả tú, Quan phù, Quan phủ… nếu Quý Em có ý định vượt ra ngoài cuộc sống hiện tại hay có những toan tính một mình rất dễ gặp nguy hiểm, có thể bị liên can đến pháp luật, đánh mất cả tương lai. Đồng thời với Quan phù, Thái Tuế, Thiếu dương đồng Cung, nếu Quý Em cứ tiếp tục con đường học vấn rất dễ đỗ đạt, rực rỡ về văn chương, biện luận.

Cung Mệnh có Tiểu hao, Tử phù, Quý Em nên cẩn thận trong giao tiếp, không nên hợp tác làm ăn và đừng giao du quá thân mật, có thể bị phản bội, vu vạ, ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như uy tín của Quý Em.

Ngoài ra, Quý Em còn có bộ sao Tứ Đức: Long, Phúc, Thiên, Nguyệt hội cùng Đệ Nhất Giải Thần Hóa khoa sẽ tránh được hiểm nghèo, lại còn thuận lợi trong việc học hành tiến thân. Với Thiên mã gặp Tuần án ngữ, Quý Em không nên đi xa dễ gặp tai nạn thương tích. Chú ý phòng tránh vào cá tháng 4 và tháng 8 Âm lịch, về mặt tài chính có lưu Lộc Tồn nên đời sống vật chất hoàn toàn thoải mái, luôn được người thân quan tâm bồi đắp.

Khai trương, nhận việc, xuất hành nên chọn giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ, mọi việc sẽ được thuận lợi hơn.

Tình cảm

Riêng về mặt tình cảm năm nay hoàn toàn bất lợi. Quan hệ gái trai nên giữ khoảng cách và đừng để bị cuốn vào sợi tơ tình. Với Hồng Hỷ bị Tuần Triệt, dù có hay đẹp ban đầu nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Năm nay, đại kỵ việc lập gia đình vì đang gặp Hung Niên, nên chờ năm tới.

Người tuổi Tỵ sinh năm 2001 bước vào tuổi niên thiếu, bắt đầu có cảm xúc rung động trước người khác phái, lại gặp đúng năm 2018 có sao Hồng Loan nên đường tình cảm vô cùng sôi động, dễ dàng say nắng bạn học.
Bản mệnh có tài hoa nghệ thuật, hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhận được nhiều sự mến mộ. Tuy nhiên, hãy giữ tình cảm trong sáng và đẹp đẽ của tuổi học trò, đừng đi quá xa kẻo lỡ dở tương lai của cả hai thì hối không kịp.

Quý Em hạp với người tuổi Tân Tỵ (đồng tuổi), Kỷ Mão (20 tuổi); Khắc kỵ với tuổi Mậu Dần (21 tuổi), Đinh Sửu (2 tuổi).

Sức Khỏe

Tử vi năm 2018 cho thấy, những người sinh năm 2001 năm nay sức khỏe khá ổn, tuy rằng nhập mộ khố nhưng Mậu Thổ lâm Thái Tuế khá vượng lại còn có Thực Thần chuyên khắc tất cả âm tà nên thân thể bình an, không có vấn đề gì lớn.

Ngoài ra năm nay bản mệnh nhập Hỏa khố nên chăm chỉ tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, đi du lịch nghỉ dưỡng thì sẽ càng thêm an lành. Nên kết hợp du lịch và các hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu thêm kiến thức, vừa bổ ích lại vừa vui vẻ, tạo thêm hứng thú.

Những Điều Cần Lưu Ý Trong Năm

– Mùa Xuân: Tháng giêng: Gặp rắc rối về hồ sơ, giấy tờ. Lái xe cẩn thận. Tháng 2: Tình cảm vui vẻ, vấn vương. Gia đình có tin vui. Tháng 3: Tài lộc khá, tiêu pha nhiều. Coi chừng bị lừa gạt.

– Mùa Hạ: Tháng 4: Nhiều mối quan hệ vui vẻ. Có thể bị thị phi, tai tiếng, cẩn thận trong lối xử sự. Tháng 5: Có tranh chấp, cần bình tĩnh để giải quyết. Tình cảm sứt mẻ. Tháng 6: Có may mắn, cuộc sống thăng hoa.

– Mùa Thu: Tháng 7 và 8: Có thay đổi tốt. Tình cảm vấn vương. Tinh thần vướng bận, suy nghĩ mông lung. Tháng 9: Đi xa, cẩn thận xe cộ và tiền bạc. Đề phòng bị lường gạt.

– Mùa Đông: Tháng 10: Có tin vui. Gia đình có hỷ sự. Tháng 11: Có sự chia xa hay tình cảm vướng buồn, sức khỏe yếu. Tháng 12: Có thay đổi. Không vui. Tinh thần sa sút, cảm thấy cô đơn.

Cách Cúng Sao Hạn

Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 9 Âm lịch dùng 21 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Bắc mà khấn vái.

Khám Phá những Vật Phẩm độc đáo, ý nghĩa, giúp bạn may mắn nhiều hơn !

Tỳ Hưu Độc Ngọc TH Độc Ngọc Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy TH Phỉ Thúy Tỳ Hưu Trang Sức TH Trang Sức Tỳ Hưu Tài Lộc Bột Đá TH Tài Lộc Tỳ Hưu Bắc Kinh TH Bắc Kinh
Thiềm Thừ Tân Cương Cóc Tân Cương Thiềm Thừ Tây Tạng Cóc Tây Tạng Thiềm Thừ Tài Lộc Cóc Tài Lộc Quả Cầu Đá Quý Cầu Đá Quý Cây Đá Tài Lộc Cây Tài Lộc

Hệ thống Cửa hàng Vật Phẩm Phong Thủy – VatPhamPhongThuy.com

– Khu vực Miền Nam:

+ 145 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Tp.HCM – Tel: 028 2248 2256 [bản đồ]

+ 68 Lê Thị Riêng, Bến Thành, Q.1, Tp.HCM – Tel: 028 2248 7279 [bản đồ]

+ 1131 Đường 3/2, P.6, Quận 11, Tp.HCM – Tel: 028 2248 4252 [bản đồ]

+ 462 Quang Trung, P.10, Gò Vấp, Tp.HCM – Tel: 028 2248 3462 [bản đồ]

– Khu vực Miền Bắc:

+ 24A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: 024 66 731 741 [bản đồ]

+ 256 Xã Đàn (KL Mới), Đống Đa, Hà Nội – Tel: 024 66 553 989 [bản đồ]

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Trang Sức, Tủ Bếp, Nội Thất, Nhà Đất, Xe Hơi, Việc Làm

Bình Luận Facebook

bình luận

Thái Ất Tử Vi 2018 cho tuổi Giáp Tuất 25 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2018 cho tuổi Giáp Tuất 25 Tuổi – Dương Nữ

New Thái ất Tử vi 2021 Tân Sửu cho 12 con Giáp theo tuổi & giới tính !!!

New Bột Tẩy Uế chính hiệu, sản phẩm không thể thiếu của mọi nhà

Tỳ Hưu độc ngọc

Quý Cô tuổi Giáp Tuất vốn là người có tính chăm chỉ, siêng năng, có sức chịu đựng cao, lại ý chí mạnh, luôn cố gắng hết sức có thể trong công việc cũng như trong chuyện học hành nên dễ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Đối với gia đình, Quý Cô là người hiếu thảo, luôn vâng lời, ngoan ngoãn với mẹ cha, đối với xã hội, Quý Cô lại là người quan tâm đến cộng đồng, đối xử tốt và vô cùng khôn khéo với mọi người, thế nên cuộc đời cũng được nhiều người yêu quý, giúp đỡ trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Đa phần người tuổi Giáp Tuất đều thành công trong sự nghiệp nếu theo đuổi các ngành nghề đòi hỏi chuyên môn cao như Y Dược, Giáo Dục, Văn Chương hơn là những ngành nghề đòi hỏi phải có mồm mép, ngoại giao như kinh tế, luật… Nếu có điều kiện học hành thì có thể đạt được bước tiến cao trong sự nghiệp, tương lai sáng lạn.

Với bản tính hiền lành, ngay thẳng, luôn nghĩ đến mọi người trước khi nghĩ tới mình, cư xử hợp đạo lý, lẽ phải nên dù có ra sao đi nữa thì vẫn có thể tạo dựng được gia đình ấm êm, khá giả về sau. Thuận sanh vào Xuân Hạ dù sinh trưởng trong gia đình giàu hay nghèo cũng vô cùng sung sướng, ấm no, không phải lo nghĩ nhiều. Nghịch sanh có phần vất vả, gian nan, nếu đi xa lập nghiệp sẽ tốt hơn. Tuy vậy, dù cho thuận hay nghịch sanh đều có thể gặp nhiều may mắn do có phước đức tạo dựng được. Nếu cố gắng giữ tâm lành, tánh thiện thì tuổi già an nhàn, phú túc.

c025a-cho-xanh-trang-vang

Chó xanh bên trăng đế gỗ C025A mang ý nghĩa tượng trưng cho lòng trung thành, xua đuổi ma quỷ quái và giúp cải thiện được mối quan hệ giao tiếp, thúc đẩy sự nghiệp phát triển.

(Tham khảo chi tiết sản phẩm tại đây)

SƠ LƯỢC NỮ SINH NĂM 1994 – Giáp Tuất

10.02.1994 – 30.01.1995

Tướng tinh: Con Ngựa – Con dòng Xích Đế, cô quạnh

MẠNG: Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi)

SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt

HẠN: Địa võng: Nhiều lo âu

VẬN NIÊN : Dương hồi Ngạn (Dê về suối)

THIÊN CAN : Giáp gặp Mậu: Khắc xuất, thắng lợi

ĐỊA CHI : Tuất gặp Tuất: Tam Tai, bất an

XUẤT HÀNH : Ngày Mồng Một Tết:

– Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng (giờ địa phương)

– Đi về hướng Đông Nam để đón Tài Thần

MÀU SẮC :Hạp màu: Đỏ, xanh; Kỵ: Đen, vàng.

Thái Ất Tử Vi xin trình bày một số Sao Hạn, Vận Thế liên quan đến tình cảm, sự nghiệp, sức khỏe để Quý Cô và gia đình cùng nhau tham khảo, để có sự chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra trong năm 2018.

Vận Mạng Người Tuổi Giáp Tuất (sinh năm 1994) trong năm 2018 như thế nào?

Năm nay, Quý Cô gặp sao Thái Dương chiếu mạng, đây là một Đệ Nhất Quý tinh, đem lại nhiều may mắn về danh lộc, mưu tính sáng suốt, dễ thành. Tuy nhiên, đừng vì thấy thuận lợi mà khởi lòng ham muốn qúa cao, có thể gặp hung họa. Sao Thái Dương thuộc hành Hỏa cực mạnh, đối với mạng Hỏa của Quý Cô càng thêm thuận lợi, đã tốt lại càng thêm tốt, Quý Cô làm ít hưởng nhiều, tiền bạc dễ tạo.

Với Hạn Địa Võng, tâm trí vướng bận, suy nghĩ rối rắm, nhiều việc phải lo toan, phiền muộn, kể cả những việc nhỏ nhặt cũng khiến cho Quý Cô phải suy nghĩ dăm ba ngày, không tài nào ngủ yên giấc.

Về Tứ Trụ, với Thiên Thắng, Địa Tam Tai, công danh, tài lộc tăng, dù gặp trở ngại, khó khăn cũng vượt qua, mưu sự dễ thành. Gia đình, tình cảm tương đối bình an, nhưng cần phòng bệnh nạn vì đang gặp năm Tam Tai.

Vận niên Dương hồi Ngạn, báo hiệu một năm đạt được nhiều kết quả như ý, cuộc sống an vui, có những tháng ngày thoải mái sẽ đến, Quý Cô hãy mong chờ.

Phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Mậu thuộc Dương, Ngũ Hành hợp Hỏa, Trung vận là Thái Chùy, Hỏa vận thái quá. Đối với Quý Cô, mạng Hỏa gặp năm Hỏa Vượng có nhiều lợi ích từ công việc làm ăn cho đến sức khỏe. Sao Hạn, Vận niên đều tốt, nhưng năm nay cũng là năm Tam Tai, có thể xảy ra nhiều chuyện xấu khó lường, chỉ có Phước đức mới có thể ngăn chặn, hóa giải. Vì vậy, năm nay Quý Cô đang gặp nhiều thuận lợi, công việc làm ăn có người giúp đỡ, tài lộc tăng. Đừng vì đang ở vào thế thượng phong mà lấn át người mà cần chia xẻ với người đang ở vào tình trạng sức yếu thế cô. Có thể nói đây là năm khá tốt của Quý Cô.

Nhìn chung các mặt từ Sao Vận, Ngũ Hành đến Tử Vi, năm nay có nhiều tốt hơn xấu. Công danh đều tăng nhưng cần giữ tâm ý lành thiện để vượt qua bệnh nạn, chống phá… thì sự nghiệp sẽ thăng tiến dễ dàng, tài lộc dồi dào hơn năm qua.

Sự nghiệp, Tài chính

Xét về mặt Tử Vi, Tiểu vận đi vào Vượng Địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chận, hóa giải các sự chẳng lành do Sao Hạn xấu gây ra. Đại Hạn 10 năm (Từ 16 đến 25 tuổi) còn nhiều khó khăn để xây dựng nền móng cho tương lai. Vì vậy, Tiểu Hạn vào Vượng Địa cũng đừng nên toan tính lớn, dễ bị thua thiệt vì có thể xảy ra chuyện xấu khó lường.

Cung Hạn có Thiên Quan, Thiên đức, Phúc đức, Giải thần câu hội, tuy bị Triệt chiết giảm, nhưng vẫn có phần lợi ích trong cuộc sống. Công danh sự nghiệp có gặp khó khăn, được Quý nhân giúp đỡ.

Với Hóa, Quyền lạc hãm, nhờ có Triệt mà trở nên sáng sủa, công việc làm ăn vẫn có thể phát triển theo chiều hướng tốt.

Tử Vi có Hổ, Phi, túc là Hổ mọc cánh, có lúc gặp thời may mắn, sự nghiệp tăng tiến, danh chức tăng cao. Nhưng cũng nên đề phòng tranh chấp kiện thưa vì Hạn có Phục, Hổ hội. Ngoài ra, với Phục cư Hạn, nên cẩn thận tiền bạc, của cải có thể bị mất trộm, bị lừa đảo, bị sang đoạt.

Cung Mệnh có Thái tuế, còn gọi là “đầu đội Thái tuế, không tai cũng họa” nên phòng bất trắc, đừng mưu sự lớn và đừng làm việc gì phạm Luật sẽ có cuộc sống yên bình, tâm cũng “tịnh” hơn.

Tử vi có nhiều Phúc tinh hội nhập, thường gặp cơ may, khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Tuy nhiên đừng nên lợi dụng vận thời mà lấn át người, mới giảm thiểu những chống phá vây quanh.

Nếu Quý Cô đang làm việc ở Hãng, Xưởng, nên tiếp tục dù tình trạng có biến động cũng đừng toan tính đổi thay, bật mí, trong những xui rủi trong công việc sẽ có quý nhân phù trợ, có thể được thăng tiến nhờ vượt qua khó khăn. Nếu Quý Cô hoạt động ở lãnh vực kinh doanh tự do, đừng nên toan tính lớn, đừng khuếch trương cơ sở, hay công việc, sẽ có lợi hơn.

Cung Tài Bạch có Hóa lộc, Thiên trù chứng tỏ Quý Cô đang ở vào vị trí khá giả, năm nay lại càng phát tài, phát lộc nhiều hơn. Bên cạnh cũng có một phần tiêu hao vì ốm đau và gia đình có hữu sự.

Khai trương, nhận việc, xuất hành, nên chọn giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn, mọi việc sẽ được thuận lợi.

Tình cảm

Năm nay, cuộc sống tương đối êm đềm, tình cảm cũng trở nên phong phú. Quý Cô có nhiều ưu tư, duyên tình vấn vương, sầu não, muộn phiền.

Nếu đã có gia đình, năm nay vợ chồng có nhiều hạnh phúc nhưng cũng có nhiều thời gian xa vắng nhau. Tử Vi có Kình, Đà, Mã vợ chồng thường đi đây đi đó, vì công việc làm ăn có lúc chồng một nơi, vợ một ngả. Với Tuế phá, Thiên hư, nhập hạn cũng làm tăng thêm những mối lo ngại trong lòng. Nên cẩn thận trong giao tiếp và đừng để bạn xấu có cơ hội xen vào cuộc sống vợ chồng.

Năm nay Tử Vi có Hỷ thần, Long, Phượng hội, sẽ có tin mừng về sinh nở, hoặc con cái ngoan ngoãn, đáng yêu. Đây là nguồn hạnh phúc của gia đình và cũng là sợi dây bền chắc nối kết tình vợ chồng.

Đối với Quý Cô chưa lập gia đình, năm nay có tin vui, có nhiều hứa hẹn gắn bó với ý trung nhân nếu chưa là đám cưới thì cũng có đám hỏi.

Quý Cô có nhiều dịp đi xa vui vẻ nhưng khó tránh khỏi bị tai tiếng, gièm pha.

Tử Vi có Thiên hư ở Hạn, thường sinh chuyện buồn bực, ưu tư, đôi khi trở nên vẩn vơ, vô cớ. Đây là triệu chứng nhẹ của chứng suy trầm, nên hoạt động nhiều hơn và nên tham gia công tác xã hội, mọi suy nghĩ vẩn vơ sẽ không còn.

Nếu muốn lập gia đình, hoàn cảnh đã thuận lợi nhưng vì gặp Tam Tai, nếu tránh được thì chờ năm tới. Nếu không, vẫn có thể tiến hành vì không phải là Hung niên mới đại kỵ việc cưới gả.

Quý Cô hạp với người tuổi Giáp Tuất (đồng tuổi), Giáp Tý (35 tuổi), Canh Ngọ (29 tuổi); khắc kỵ với tuổi Quý Dậu (26 tuổi), Đinh Mẹo (32 tuổi), Quý Hợi (36 tuổi).

Sức Khỏe

Năm nay, Sao Hạn và Ngũ Hành khá tốt, sức khỏe không có vấn đề. Tuy nhiên đây là năm Tam Tai, Tử vi có Kình ngộ Kinh lưu, nên cẩn thận phòng tai nạn do đụng chạm.

Lái xe cẩn thận. Bổn mạng vững vàng.

Những Điều Cần Lưu Ý Trong Năm

– Mùa Xuân: Tháng Giêng: Công việc bận rộn. Nhiều toan tính lo âu. Có bất hòa, tranh chấp. Tháng 2 & 3: Gia đình, tình cảm hưng vượng, nhiều niềm vui. Công việc chuyển biến thuận lợi. Có vận may trong công việc, tài lộc nhưng cũng gặp nhiều cản trở, chống phá. Đề phòng bị lừa gạt, đừng ham lợi lớn.

– Mùa Hạ: Tháng 4 & 5: công danh tài lộc tốt. Có cơ hội thuận lợi nhưng không bền. Đừng tính chuyện lâu dài. Gia đạo có tin buồn. Tháng 6: Tiền của dễ bị mất mát. Gia đình nhiều rối rắm, tốn hao, công việc thất thường.

– Mùa Thu: Tháng 7: Tình cảm vui vẻ. Công việc có nhiều người ủng hộ, sức khỏe suy yếu, nhiều lo nghĩ. Tháng 8: Có lợi về mặt bằng cấp giấy tờ. Nhiều cuộc hội hè, đình đám. Dễ bị tai tiếng thị phi. Tháng 9: Tốt nhiều phương diện. Mưu sự dễ thành, lộc tài hưng vượng.

– Mùa Đông: Tháng 10: Công danh tốt đẹp, lên chức lên lương. Có nhiều cơ hội tốt để làm việc. Tháng 11 & 12: Gia đình, tình cảm nhiều niềm vui. Việc khó có người giúp sức. Dự tính đổi thay có thể thành tựu.

Cách Cúng Sao Hạn

Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 27 Âm lịch dùng 12 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Đông mà khấn vái.

Khám Phá những Vật Phẩm độc đáo, ý nghĩa, giúp bạn may mắn nhiều hơn !

Tỳ Hưu Độc Ngọc TH Độc Ngọc Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy TH Phỉ Thúy Tỳ Hưu Trang Sức TH Trang Sức Tỳ Hưu Tài Lộc Bột Đá TH Tài Lộc Tỳ Hưu Bắc Kinh TH Bắc Kinh
Thiềm Thừ Tân Cương Cóc Tân Cương Thiềm Thừ Tây Tạng Cóc Tây Tạng Thiềm Thừ Tài Lộc Cóc Tài Lộc Quả Cầu Đá Quý Cầu Đá Quý Cây Đá Tài Lộc Cây Tài Lộc

Hệ thống Cửa hàng Vật Phẩm Phong Thủy – VatPhamPhongThuy.com

– Khu vực Miền Nam:

+ 145 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Tp.HCM – Tel: 028 2248 2256 [bản đồ]

+ 68 Lê Thị Riêng, Bến Thành, Q.1, Tp.HCM – Tel: 028 2248 7279 [bản đồ]

+ 1131 Đường 3/2, P.6, Quận 11, Tp.HCM – Tel: 028 2248 4252 [bản đồ]

+ 462 Quang Trung, P.10, Gò Vấp, Tp.HCM – Tel: 028 2248 3462 [bản đồ]

– Khu vực Miền Bắc:

+ 24A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: 024 66 731 741 [bản đồ]

+ 256 Xã Đàn (KL Mới), Đống Đa, Hà Nội – Tel: 024 66 553 989 [bản đồ]

He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Trang Sức, Tủ Bếp, Nội Thất, Nhà Đất, Xe Hơi, Việc Làm

Bình Luận Facebook

bình luận

Related Posts