Xông Đất Tuổi Ngọ Hot 2023Năm nay người tuổi Ngọ chọn tuổi nào xông nhà được may mắn

Năm nay người tuổi Ngọ chọn tuổi nào xông nhà để được may mắn?

Nguyên tắc của việc chọn tuổi xông nhà là chọn người có tuổi hợp với năm và ngày xông nhà, đồng thời hợp tuổi với gia chủ; tránh những người có tuổi xung phá năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Những tuổi còn lại không hợp nhưng cũng không xung phá đều xông nhà được.

Tuổi tránh: Năm nay là Nhâm Dần, ngày mùng 1 Tết là Ất Dậu. Như vậy hàng can có Mậu phá Nhâm, Nhâm phá Bính và Ất phá Kỷ, Tân phá Ất. Cho nên những tuổi có hàng can là Bính, Mậu, Kỷ, Tân thì nên tránh xông nhà ngày mồng 1 Tết. Hàng chi của năm là Dần, ngày mùng 1 Tết là Dậu, tuổi gia chủ là Ngọ, có Thân xung Dần, Mão xung Dậu, Tý xung Ngọ. Vì vậy, cần tránh những người tuổi Mão, Thân, Tý.

Tuổi hợp: Năm nay là Nhâm Dần và ngày mồng 1 là Ất Dậu, hàng can có Nhâm hợp Đinh, Ất hợp Canh. Như vậy tuổi có can là Đinh, Canh xông nhà tốt. Hàng chi có Dần hợp Hợi, Dậu hợp Thìn, Ngọ hợp Mùi là nhị hợp; Dần – Ngọ – Tuất là tam hợp với năm và tuổi gia chủ, Tị – Dậu – Sửu là tam hợp với ngày mồng 1. Như vậy các tuổi Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Tuất, Hợi, Mùi, Dần đều xông nhà tốt.

Tóm lại, xông nhà ngày mồng 1 năm Nhâm Dần cần tránh những người: Có chi là Mão, Thân, Tý và có can Bính, Mậu, Kỷ, Tân.

Ngoài tuổi trên, những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi có chi là Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Tuất, Hợi, Mùi, Dần và có can là Đinh, Canh.

Tuy nhiên, chi Ngọ lại phối với 5 can khác nhau; để tiện cho bạn đọc tra cứu, chúng tôi tính sẵn những tuổi nên và không nên xông nhà theo từng tuổi gia chủ cụ thể, tính cả theo năm âm lịch và dương lịch như sau:

Gia chủ tuổi Giáp Ngọ (1954)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu là: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Nhâm Thân 1932, 1992, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1927, 1987, Quý Mão 1963, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Sửu 1949, 2009, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Sửu 1961, Tân Tị 1941, 2001, Tân Mùi 1931, 1991, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Giáp Tý 1924, 1984, Bính Tý 1936, 1996, Mậu Tý 1948, 2008, Nhâm Tý 1972.

Canh Tý 1960, 2020, Canh Dần 1950, 2010, Canh Thìn 1940, 2000, Canh Ngọ 1930, 1990, Canh Thân 1980, Canh Tuất 1970.

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Đinh Sửu 1937, 1997, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007. Khá tốt là: Ất Sửu 1925, 1985, Quý Sửu 1973, Giáp Thìn 1964, Nhâm Thìn 1952, 2012, Ất Tị 1965, Quý Tị 1953, 2013, Giáp Ngọ 1954, 2014, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Giáp Tuất 1934, 1994, Nhâm Tuất 1922, 1982, Ất Hợi 1935, 1995, Quý Hợi 1923, 1983, Đinh Dậu 1957, 2017.

Ất Mùi 1955, 2015, Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943, 2003; Giáp Dần 1974, Nhâm Dần 1962.

Gia chủ tuổi Bính Ngọ (1966)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu là: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1927, 1987, Quý Mão 1963, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Sửu 1949, 2009, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Sửu 1961, Tân Tị 1941, 2001, Tân Mùi 1931, 1991, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Giáp Tý 1924, 1984, Bính Tý 1936, 1996, Mậu Tý 1948, 2008.

Canh Tý 1960, 2020, Canh Dần 1950, 2010, Canh Thìn 1940, 2000, Canh Ngọ 1930, 1990, Canh Tuất 1970, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Nhâm Tý 1972, Nhâm Dần 1962, Nhâm Thìn 1952, 2012, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Nhâm Tuất 1922, 1982.

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Đinh Sửu 1937, 1997, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007. Khá tốt là: Ất Sửu 1925, 1985, Quý Sửu 1973, Giáp Thìn 1964, Ất Tị 1965, Quý Tị 1953, 2013, Giáp Ngọ 1954, 2014, Giáp Tuất 1934, 1994, Ất Hợi 1935, 1995, Quý Hợi 1923, 1983, Đinh Dậu 1957, 2017.

Ất Mùi 1955, 2015, Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943, 2003, Giáp Dần 1974.

Gia chủ tuổi Mậu Ngọ (1918, 1978)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu là: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011.

Xấu vừa là: Canh Thân 1980, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1927, 1987, Quý Mão 1963, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Sửu 1949, 2009, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Sửu 1961, Tân Tị 1941, 2001, Tân Mùi 1931, 1991, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971, Bính Tý 1936, 1996, Mậu Tý 1948, 2008, Canh Tý 1960, 2020.

Nhâm Tý 1972, Nhâm Dần 1962, Nhâm Thìn 1952, 2012, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Nhâm Thân 1932, 1992, Nhâm Tuất 1922, 1982; Giáp Tý 1924, 1984, Giáp Dần 1974, Giáp Thìn 1964, Giáp Ngọ 1954, 2014, Giáp Thân 1944, 2004, Giáp Tuất 1934, 1994.

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Canh Thìn 1940, 2000, Canh Ngọ 1930, 1990, Canh Tuất 1970, Đinh Sửu 1937, 1997, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007.

Khá tốt là: Ất Sửu 1925, 1985, Ất Tị 1965, Ất Hợi 1935, 1995, Đinh Dậu 1957, 2017./Ất Mùi 1955, 2015, Đinh Mùi 1967, Canh Dần 1950, 2010.

Quý Sửu 1973, Quý Mão 1963, Quý Dậu 1933, 1993, Quý Tị 1953, 2013, Quý Mùi 1943, 2003, Quý Hợi 1923, 1983.

Gia chủ tuổi Canh Ngọ (1930, 1990)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu là: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011.

Xấu vừa là: Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1927, 1987, Quý Mão 1963, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Sửu 1949, 2009, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Sửu 1961, Tân Tị 1941, 2001, Tân Mùi 1931, 1991, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971.

Bính Tý 1936, 1996, Mậu Tý 1948, 2008, Canh Tý 1960, 2020, Nhâm Tý 1972.

Giáp Tý 1924, 1984, Giáp Dần 1974, Giáp Thìn 1964, Giáp Ngọ 1954, 2014, Giáp Thân 1944, 2004, Giáp Tuất 1934, 1994.

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Canh Thìn 1940, 2000, Canh Ngọ 1930, 1990, Canh Tuất 1970, Đinh Sửu 1937, 1997, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007.

Khá tốt là: Quý Sửu 1973, Nhâm Thìn 1952, 2012, Quý Tị 1953, 2013, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Nhâm Tuất 1922, 1982, Quý Hợi 1923, 1983, Đinh Dậu 1957, 2017.

Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943, 2003; Canh Dần 1950, 2010, Nhâm Dần 1962.

Ất Sửu 1925, 1985, Ất Tị 1965, Ất Mùi 1955, 2015, Ất Dậu 1945, 2005, Ất Hợi 1935, 1995.

Gia chủ tuổi Nhâm Ngọ (1942, 2002)

Tuổi tránh xông nhà:

Rất xấu là: Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Kỷ Mão 1939, 1999, Tân Mão 1951, 2011.

Xấu vừa là: Giáp Thân 1944, 2004, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1932, 1992, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1927, 1987, Quý Mão 1963, Bính Dần 1926, 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Tuất 1946, 2006, Mậu Dần 1938, 1998, Mậu Thìn 1928, 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Tuất 1958, 2018, Kỷ Sửu 1949, 2009, Kỷ Tị 1929, 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969, Kỷ Hợi 1959, 2019, Tân Sửu 1961, Tân Tị 1941, 2001, Tân Mùi 1931, 1991, Tân Dậu 1981, Tân Hợi 1971.

Giáp Tý 1924, 1984, Bính Tý 1936, 1996, Mậu Tý 1948, 2008, Canh Tý 1960, 2020, Nhâm Tý 1972.

Ngoài những tuổi trên thì những tuổi còn lại xông nhà đều được, trong đó tốt nhất là những tuổi sau:

Rất tốt là: Canh Thìn 1940, 2000, Canh Ngọ 1930, 1990, Canh Tuất 1970, Đinh Sửu 1937, 1997, Đinh Tị 1977, Đinh Hợi 1947, 2007.

Khá tốt là: Ất Sửu 1925, 1985, Quý Sửu 1973, Giáp Thìn 1964, Nhâm Thìn 1952, 2012, Ất Tị 1965, Quý Tị 1953, 2013, Giáp Ngọ 1954, 2014, Nhâm Ngọ 1942, 2002, Giáp Tuất 1934, 1994, Nhâm Tuất 1922, 1982, Ất Hợi 1935, 1995, Quý Hợi 1923, 1983, Đinh Dậu 1957, 2017.

Ất Mùi 1955, 2015, Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943, 2003; Giáp Dần 1974, Canh Dần 1950, 2010, Nhâm Dần 1962./.

Xem tuổi xông đất, xông nhà xuân Quý Mão 2023 cho người …

Xem tuổi xông đất, xông nhà xuân Quý Mão 2023 cho người tuổi Ngọ

Tham khảo tuổi xông đất, xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ…

>>> Chọn ngày đẹp khai xuân, khai trương cửa hàng, mở bán đầu năm Quý Mão 2023

>>> Ngày xuất hành, hướng xuất hành tốt nhất đầu xuân Quý Mão 2023

>>> Xem tuổi xông nhà đầu xuân Quý Mão 2023 cho 12 con giáp

Theo tín ngưỡng dân gian, mời được người hợp mệnh đến xông đất sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Khi chọn người xông nhà nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó.

Xem tuổi xông đất, xông nhà xuân Quý Mão 2023 cho chủ nhà tuổi Ngọ là bao gồm đầy đủ các tuổi nạp âm như: Canh Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Giáp Ngọ và Nhâm Ngọ. Mỗi tuổi khác nhau lại chọn người tới xông đất Tết này phù hợp thuận theo yếu tố ngũ hành, can chi của từng tuổi, từng mệnh.

Vậy xem tuổi xông đất, xông nhà cho gia chủ tuổi Ngọ trong năm 2023 hợp với những tuổi nào?

Chon-tuoi-xong-nha-2023-cho-chu-nha-tuoi-Ngo-may-man-ngap-tran-trong-nam-moi
Xem tuổi xông đất, xông nhà xuân Quý Mão 2023 cho người tuổi Ngọ

Xem tuổi xông đất, xông nhà cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ (1954)

Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Giáp Ngọ để xông nhà đầu năm mới Quý Mão 2023: Đinh Mùi 1967 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Ất Mùi 1955 (Khá).

Tuổi xấu nên tránh: Quý Mùi 1943, Canh Tý 1960, Kỷ Hợi 1959, Ất Sửu 1985, Giáp Tuất 1994, Mậu Tuất 1958, Giáp Ngọ 1954, Quý Mão 1963, Bính Dần 1986, Ất Hợi 1995.

Xem tuổi xông đất, xông nhà cho gia chủ tuổi Bính Ngọ (1966)

Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Bính Ngọ để xông nhà đầu năm mới Quý Mão 2023: Ất Mùi 1955 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Nhâm Tuất 1982 (Khá), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Nhâm Dần 1962 (Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung bình).

Tuổi xấu nên tránh: Ất Dậu 1945, Bính Thìn 1976, Canh Thân 1980, Mậu Thìn 1988, Giáp Tuất 1994, Kỷ Mão 1999, Quý Sửu 1973, Tân Dậu 1981, Giáp Tý 1984, Bính Dần 1986.

Xem tuổi xông đất, xông nhà cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ (1978)

Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Mậu Ngọ để xông nhà đầu năm mới Quý Mão 2023: Tân Mùi 1991 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Qúy Mùi 1943 (Trung bình), Mậu Tuất 1958 (Trung bình), Tân Sửu 1961 (Trung bình).

Tổi xấu nên tránh: Nhâm Dần 1962, Tân Mão 1951, Giáp Thân 1944, Quý Tỵ 1953, Ất Mão 1975, Mậu Thìn 1988, Đinh Sửu 1997, Nhâm Thìn 1952, Bính Thân 1956, Ất Tỵ 1965.

Xem tuổi xông đất, xông nhà cho gia chủ tuổi Canh Ngọ (1990)

Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Canh Ngọ để xông nhà đầu năm mới Quý Mão 2023: Ất Mùi 1955 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá).

Tuổi xấu nên tránh: Bính Thân 1956, Giáp Ngọ 1954, Quý Tỵ 1953, Nhâm Thìn 1952, Giáp Thân 1944, Quý Mùi 1943, Kỷ Sửu 1949, Mậu Tuất 1958, Kỷ Dậu 1969, Đinh Mão 1987.

Xem tuổi xông đất, xông nhà cho gia chủ tuổi Nhâm Ngọ (1942, 2002)

Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ tuổi Nhâm Ngọ để xông nhà đầu năm mới Quý Mão 2023: Đinh Mùi 1967 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Giáp Dần 1974 (Khá), Qúy Hợi 1983 (Khá), Giáp Thân 1944 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Qúy Tỵ 1953 (Trung bình), Nhâm Thìn 1952 (Trung bình).

Tuổi xấu nên tránh: Mậu Thân 1968, Giáp Thìn 1964, Kỷ Sửu 1949, Bính Thân 1956, Tân Sửu 1961, Bính Tý 1996, Kỷ Mão 1999, Đinh Dậu 1957, Bính Thìn 1976, Canh Thân 1980.

Related Posts