Can Duyen Tien Dinh Tuoi Quy Hoi Hot 2023Căn duyên Tiền Định Chồng tuổi Quý Hợi

Căn duyên Tiền Định Chồng tuổi Quý Hợi

Trai tuổi Quý Hợi chọn người hợp hôn mang lại hạnh phúc. Các bạn hãy tham khảo trích lược Căn Duyên Tiền Định chồng tuổi Quý Hợi sau đây. Mong các bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.

Căn duyên Tiền Định chồng tuổi Quý Hợi
1. Đại Kỵ Hiệp Hôn

 2. Hiệp Hôn Tốt và  Đặng

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI

(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá hoặc có quyền chức với đời, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà đa số có thứ tự.
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh, thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố , làm ăn nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt, đặng nhiều người mến thương , hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính hay giao thiệp, bản thân ít đặng vui vẻ, ý tình hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn mới đặng .
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đặng hưởng cảnh ấm no yên vui.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng cầu lo có quí nhơn hoặc có chút ít quyền chứcthêm tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình ít đặng hòa hạp, ở với nhau nên kiên nhẫn và cần năng làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá nhẫn nại và đồng lo.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý tình lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui ấm êm.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói việc chi cũng dễ, lo tính đặng thông suốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, ở với nhau nên kiên cố làm ăn.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức, được nhiều người mến yêu, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hi ền, thông minh, kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng t âm ý hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn mới đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá kiên nhẫn làm ăn nên nhà.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, cầu lo có quí nhơn, sự sống đặng bình thường, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, đ ặngg nhiều người mến thương, hoặc có chút ít quyền chức thêm tốt, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống chung lo làm ăn đặng làm ăn nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

 

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn lập nên sự nghiệp.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống đặng cảnh ấm no.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp, việc làm ăn đặng nên.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con đa số.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, làm ăn lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn tốt.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ ăn, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh sáng v à kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, khá cần năng làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn bình thường.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi CANH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung lo làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật, ý tình vợ chồng hay xung khắc, chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính việc chi đều thông suốt, có chút ít quyền chức thêm tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ thông minh, làm ăn lanh lẹ hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi TÂN DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng buổi đầu làm ăn không đặng khá, lâu sau dễ làm ăn, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hay hòa hạp với đời , bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn mới đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng thêm tốt.

 

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi KỶ MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ ăn nói việc chi cũng dễ, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no bình thường.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con đa số.
Tánh người vợ làm ăn lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ có phần hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn sẽ lập nên.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng.

 

Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi ẤT MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay hòa thuận với đời , hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.

 

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.
 

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.
 

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.
 

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.
 

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

 

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.

5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con 

                                                                                     Fengshuiexpress.net chúc các bạn hạnh phúc!

Căn duyên Tiền định Vợ tuổi Quí Hợi – Fengshuiexpress.net

Căn duyên Tiền định Vợ tuổi Quí Hợi

Nữ tuổi Quí Hợi chọn người hợp hôn mang lại hạnh phúc.Các bạn hãy tham khảo trích lược Căn Duyên Tiền Định Gái tuổi Quí Hợi sau đây. Mong các bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.

Căn duyên tiền định vợ tuổi QUÍ HỢI

  1. Đại Kỵ Hiệp Hôn

Gái tuổi Qúi Hợi đại kỵ có chồng những tuổi kể dưới đây.
Trai những tuổi kể dưới đây đại kỵ cưới gái tuổi Quí Hợi 
 
Vợ tuổi Qúi Hợi Chồng tuổi Canh Thân
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi )
Ở đời với nhau pham (tuyệt mạng)
 
Vợ tuổi Quí Hợi Chồng tuổi Mậu Thân
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
Ở đời với nhau pham (tuyệt mạng)
  
 Lưu ý: Gái tuổi này kỵ có chồng năm  16, 20, 26, 28, 32, 38, 40 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn  rồi  mà  gặp  những  năm  nói  trên  thì  hay  sanh  việc  buồn  và  xung  khắc  hoặc  chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi  này  trai  hay  gái  sanh  nhằm  tháng  1,  tháng  7  trong đời  sanh  hay  xảy  việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi  này  trai  hay  gái  khi  có đôi  bạn  số định  gặp  người  bạn ở  hướng Thìn  mới nhằm căn duyên.

Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 1, 7, 5 và tháng 2 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi. 
 

2. Hiệp Hôn Tốt và Đặng

 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi QUÍ HỢI
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có  danh giá hoặc có quyền chức với đời, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà đa số có thứ tự.
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh, thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, khá kiên cố , làm ăn nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
 
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi NHÂM TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, đặng nhiều người mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống kiên cố  làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi TÂN DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt  Phú  Quý,  lo  tính  việc  chi đều thông  suốt, đặng  có    danh  giá  với đời  ,  hào  tài  trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh  người vợ  tánh  hiền,  tề  chỉnh  và  thông minh,  tay làm có tài  cũng  hay  hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn sẽ đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
 
 
Vợ tuổi QÚI HỢI Chồng tuổi KỶ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có  danh giá, hoặc có chút ít quyền chức, hào tài  trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài c ũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
 
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi MẬU NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút quyền chức dễ làm ăn, xa gần đều  có người giúp đở, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi ĐINH TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, làm ăn thông suốt, cầu lo có quí nhơn, hào tài         ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh  người vợ  tánh  hiền,  tề  chỉnh  và  thông minh,  tay làm có tài  cũng  hay  hao phá tài, ở với nhau  vợ chồng hay xung  khắc,  khá  nhẫn  nại và chung lo làm     ăn  mới đặng .
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý hay tương xứng.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi BÍNH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với đặng tốt, phải chịu cảnh thành bại đôi  lần rồi mới nên,  hào tài  trung bình, hào con trung bình, vật  dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hiền, tánh tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, nên chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng thêm tốt.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi ẤT MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời  giải:  Chồng  tuổi  này  gặp người  vợ  tuổi  này ở đời với  nhau  không đặng  tốt, gặp số  Nhì Bần Tiện  vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, hào tài    đủ no,  hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ tề chỉnh, thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng đ ặngg hòa thuận, ở với nhau vợ chồng làm ăn đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng ngày hậu đặng trung bình.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi GIÁP DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức dễ làm ăn, cầu lo có quí nhơn, hào tài  trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh  người  vợ  hiền,  tề  chỉnh,  thông  minh,  tay  làm  có  tài  cũng  hay  hao  phá  tài, tánh tình chồng vợ cũng ít đặng  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi QUÍ SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đa số.
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, cầu lo có quí nhơn, việc làm ăn đặng nên.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi NHÂM TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh, và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi TÂN HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai  tuổi  này ở với  nhau làm ăn đặng  tốt,  hào  tài  th ạnh v ư ợng,  hào con trung bình.
Tánh người vợ hi ền, t ề ch ỉnh v à thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau t âm ý  hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng nên
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi CANH TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đa số.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh, kỹ lưỡng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn chung lo cũng đặng thủ thường
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi KỶ DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.
 Tánh người vợ hiền, chỉnh tề, thông minh, làm có tài hay khiến điều hao tốn, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống kiên cố  làm ăn tốt.
 
Vợ tuổi QÚI HỢI Chồng tuồi ĐINH MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh, thông minh, làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng cảnh ấm no.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi BÍNH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.
Tánh người vợ hiền và tề chỉnh, tánh thông minh, làm có tài cũng thường bị hao tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng nên nhà.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi ẤT TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hi ền, ch ỉnh tề, thông minh, làm có tài cũng thường bị hao t ài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.
 
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi GIÁP TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng  có  danh  giá  hoặc  có  chức  phận thêm  tốt,  trong  ngòai sắp đặt đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời, tay làm có tài trong hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.
 
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi ẤT SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời  giải: Chồng  tuổi  này  gặp  người  vợ  tuổi  này ở đời  với  nhau không đặng  tốt, gặp  số  Nhì  Bần  Tiện  vợ  chồng  làm ăn  không đặng  pháT đạt,  phải  chịu  cảnh  thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dùng.
Tánh người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp nên kiên cố chung lo với nhau.
Kết  luận:  Cảnh  vợ  chồng  này ở  với  nhau  không đặng  tốt,  nên  bền  chí  và  cần năng.
 
 
Vợ tuổi  QUÍ HỢI Chồng tuổi BÍNH DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, lo tính thường có quí nhân giúp đở, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt v ẻ vang.
Tánh người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp, ở với nhau phải kiên cố mớiđặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi ĐINH MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hiền, thông minh, lời nói hay hòa thuận với đời, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi MẬU THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thương bị hao tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở nó kiên cố làm ăn tốt.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi KỶ TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn  mới tốt.
 
Vợ tuổi QUÍ HỢI Chồng tuổi CANH NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn nên cần năng mới đặng ấm no.
 
Vợ tuổI QUÍ HỢI Chồng tuổI TÂN MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổI)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa  số.
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng thường bị hao t ài, tánh tình vợ chồng hòa thuận chung sống với nhau làm ăn tốt. 
 
 
 

                                                                                               Dương Công Hầu

Fengshuiexpress.net kính chúc Bạn hạnh phúc !

Related Posts