Dieu Le Hoi Nguoi Cao Tuoi Update 2023Quyết định 972/QĐ-BNV Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam …

Quyết định 972/QĐ-BNV Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam 2017

BỘ
NỘI VỤ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
972/QĐ-BNV


Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004
ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP
ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản
lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Người
cao tuổi Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người
cao tuổi Việt Nam đã được Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2016 – 2021) của Hội
thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Vụ trưởng
Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để b/c);
– Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Lưu: VT, TCPCP, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 972/QĐ-BNV ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ)

Người cao tuổi Việt Nam là công dân
Việt Nam, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, sống ở trong và
ngoài nước, có công sinh thành, nuôi dạy con cháu, xây dựng gia đình, dòng họ,
quê hương, đất nước, giáo dục thế hệ trẻ về nhân cách, lòng yêu nước, giữ gìn
gia phong, kỷ cương phép nước.

Người cao tuổi Việt Nam đã có đóng
góp quan trọng trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập, thống
nhất đất nước; nay đang tiếp tục đem trí tuệ, kinh nghiệm, nghề nghiệp, tài
năng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Người cao tuổi Việt Nam là tổ chức
xã hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao
tuổi Việt Nam; phát huy truyền thống Diên Hồng, kế thừa Hội Phụ lão cứu quốc do
Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng thành lập; tích cực hoạt động góp phần cùng với
Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao
tuổi, phục vụ sự nghiệp đổi mới, ổn định, bảo vệ, phát triển bền vững đất nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi,
biểu tượng

1. Tên tiếng Việt: Hội Người cao tuổi
Việt Nam.

2. Tên tiếng Anh: Vietnam Association
of the Elderly (viết tắt là VAE).

3. Hội Người cao tuổi Việt Nam có biểu
tượng (logo) riêng được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tôn chỉ,
mục đích

Hội Người cao tuổi Việt Nam (sau đây
gọi tắt là Hội) tập hợp, đoàn kết rộng rãi người cao tuổi Việt Nam vào tổ chức
Hội, nhằm tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc,
sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, tham gia xây dựng, phát triển
kinh tế – xã hội, bảo vệ trật tự và an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Điều 3. Tính chất
Hội và phạm vi hoạt động

1. Hội Người cao tuổi Việt Nam là tổ
chức xã hội, hoạt động trong phạm vi cả nước, trong lĩnh vực người cao tuổi
theo quy định của pháp luật.

3. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ
Nội vụ; sự quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động chính của Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của
Hội theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Địa vị
pháp lý

1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu,
tài khoản, biểu tượng và cơ quan ngôn luận theo quy định của pháp luật.

2. Trụ sở của Hội đặt tại Hà Nội. Hội
có thể đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo
quy định của pháp luật.

Điều 5. Ngày truyền
thống, Ngày Người cao tuổi, Tháng hành động vì người cao tuổi

1. Ngày 06 tháng 6 hằng năm là Ngày
truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, đồng thời là Ngày Người cao tuổi Việt
Nam.

2. Tháng 10 hằng năm là Tháng hành động
vì người cao tuổi Việt Nam.

Điều 6. Nguyên tắc
tổ chức, hoạt động

1. Hội tổ chức, hoạt động theo Điều lệ
Hội; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

2. Hội tổ chức, hoạt động theo nguyên
tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai; quyết định theo đa số.

3. Hội Người cao tuổi Việt Nam có thể
là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội phối hợp chặt chẽ với các bộ,
ban, ngành, đoàn thể, tổ chức ở Trung ương để thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ Hội
theo quy định của Điều lệ Hội và pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN
HẠN

Điều 7. Nhiệm vụ

1. Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Luật Người cao tuổi, gồm:

a) Tập hợp, đoàn kết, động viên người
cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội Người cao tuổi, góp phần thực hiện các chương
trình kinh tế – văn hóa – xã hội; giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn
minh, gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc;

b) Làm nòng cốt trong phong trào toàn
dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi;

c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
hội viên là người cao tuổi;

d) Nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng
chính đáng của người cao tuổi để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Đại diện cho người cao tuổi Việt
Nam tham gia các tổ chức quốc tế, các hoạt động đối ngoại nhân dân vì lợi ích của
Tổ quốc và của người cao tuổi.

2. Tham gia xây dựng, bảo vệ trật tự
và an toàn xã hội; tham gia tổ chức thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi
Việt Nam.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo
quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyền hạn

1. Tham gia với Đảng, Nhà nước xây dựng
cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người cao tuổi và thi hành Hiến
pháp, Luật Người cao tuổi.

2. Tham gia thực hiện một số hoạt động,
dịch vụ thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

3. Tư vấn, giám sát các chính sách,
chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề thuộc
lĩnh vực người cao tuổi và hoạt động của Hội theo quy định của Điều lệ Hội và
quy định của pháp luật.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 9. Hội viên

1. Công dân Việt Nam từ đủ 60 (sáu
mươi) tuổi trở lên, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, được chi hội
hoặc Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi cơ sở (nơi chưa có chi hội) đồng ý thì được
công nhận là hội viên, được cấp thẻ hội viên. Trường hợp công dân Việt Nam từ
55 (năm mươi lăm) tuổi đến dưới 60 (sáu mươi) tuổi, tự nguyện và tích cực tham
gia Hội hoặc được cử làm công tác Hội, được xem xét công nhận là hội viên.

2. Ban Thường vụ Hội quy định cụ thể
về công nhận, xóa tên hội viên phù hợp Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Điều 10. Nhiệm vụ
của hội viên

1. Chấp hành Điều lệ Hội, các nghị
quyết của Hội, tham gia sinh hoạt, hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Hội.

2. Tuyên truyền, giáo dục trong gia
đình và xã hội về lòng yêu nước, đạo lý và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Truyền thụ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tri thức của bản thân
cho thế hệ trẻ.

3. Gương mẫu thực hiện và vận động
nhân dân cùng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, các quy chế,
quy ước của địa phương.

4. Đóng hội phí đầy đủ theo quy định
của Hội.

Điều 11. Quyền của
hội viên

1. Được Hội hướng dẫn, tạo điều kiện
để hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Luật Người cao tuổi và các văn bản quy
phạm pháp luật khác về chế độ, chính sách đối với người cao tuổi.

2. Thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng
trong sinh hoạt, hoạt động xây dựng Hội, trong việc phê bình, chất vấn, giám
sát các cơ quan lãnh đạo hoặc cá nhân lãnh đạo của Hội về những vấn đề liên
quan đến người cao tuổi và Hội Người cao tuổi.

3. Thảo luận và biểu quyết các chủ trương
công tác của Hội, ứng cử, đề cử và bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Hội theo quy
định của Điều lệ Hội.

4. Được Hội tạo điều kiện để chăm sóc
và phát huy khả năng của mình; được bảo vệ khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm
phạm; được giúp đỡ khi gặp khó khăn, hoạn nạn; được thăm hỏi khi ốm đau; được
chúc thọ, mừng thọ khi đến tuổi quy định; được phúng viếng, tiễn đưa khi qua đời.

Chương IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI

Điều 12. Tổ chức
Hội

1. Hội Người cao tuổi Việt Nam:

a) Đại hội đại biểu toàn quốc;

b) Ban Chấp hành;

c) Ban Kiểm tra;

d) Ban Thường vụ.

đ) Văn phòng các ban chuyên môn và
pháp nhân thuộc Hội.

2. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (gọi chung là tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện)
trực thuộc tỉnh:

a) Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh,
huyện;

b) Hội Người cao tuổi tỉnh, huyện (mô
hình thí điểm) tại 13 tỉnh.

3. Hội Người cao tuổi xã, phường, thị
trấn (gọi chung là cơ sở).

4. Chi hội, tổ hội người cao tuổi thuộc
Hội Người cao tuổi cơ sở tại địa bàn thôn, ấp, bản, làng, phum, sóc, tổ dân phố,
khu dân cư hoặc tương đương.

Điều 13. Đại hội
đại biểu toàn quốc

1. Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ
quan lãnh đạo cao nhất của Hội, do Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam
triệu tập nhiệm kỳ 05 (năm) năm. Căn cứ tình hình thực tế, Hội có thể triệu tập
Đại hội nhiệm kỳ muộn hơn nhưng không quá 01 (một) năm theo quy định của pháp
luật. Hội triệu tập Đại hội bất thường khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số
ủy viên Ban Chấp hành đề nghị.

Đại hội được tổ chức khi có trên 1/2
(một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

2. Đại hội có nhiệm vụ:

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng
kết nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội;

b) Thảo luận và thông qua Điều lệ (sửa
đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có);

c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo
kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và Báo cáo tài chính của Hội;

d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;

đ) Thảo luận và quyết định những vấn
đề quan trọng khác của Hội (nếu có);

e) Thông qua nghị quyết Đại hội.

3. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
Các quyết định của Đại hội được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) số đại
biểu chính thức tham dự Đại hội biểu quyết tán thành. Đại hội xem xét, quyết định
hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín hoặc giơ tay.

Điều 14. Ban Chấp
hành Hội

1. Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi
Việt Nam do Đại hội hiệp thương dân chủ bầu ra. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành
do Đại hội quyết định. Ủy viên Ban Chấp hành thôi tham gia công tác Hội hoặc
không còn đủ sức khỏe để tham gia công tác Hội thì đương nhiên rút khỏi Ban Chấp
hành. Ban Thường vụ làm các thủ tục cần thiết và báo cáo Ban Chấp hành trong kỳ
họp gần nhất.

2. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo
của Hội giữa hai kỳ Đại hội, có nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội,
Điều lệ Hội, các chủ trương công tác quan trọng của Hội;

b) Chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước
“Tuổi cao – gương sáng”, hiến kế, hiến công vì quê hương đất nước;

c) Bầu Ban Thường vụ với số lượng ủy viên
do Ban Chấp hành quyết định; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong số ủy viên
Ban Thường vụ; bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành khi có yêu cầu nhưng không quá
1/3 (một phần ba) số ủy viên do Đại hội bầu.

d) Ban Chấp hành họp thường kỳ 1 (một)
năm 1 (một) lần, họp bất thường khi cần.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp
hành:

a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy
chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

b) Các cuộc họp của Ban Chấp hành hợp
lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp.
Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 1/2 (một
phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Ban Chấp
hành quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

Điều 15. Mời đại
diện một số tổ chức, đoàn thể, hội quần chúng tham gia Ban Chấp hành

Một số tổ chức, đoàn thể, Hội quần
chúng có liên quan đến hoạt động của Hội hoặc có nhiều người cao tuổi hoạt động
về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học, công nghệ, văn học,
nghệ thuật, doanh nghiệp và các lĩnh vực khác, được Hội thỏa thuận mời đại diện
tham gia cơ cấu bầu vào Ban Chấp hành.

Điều 16. Ban Thường
vụ Hội

1. Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, các
Phó Chủ tịch và một số ủy viên thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo giữa hai kỳ họp,
có nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của
Đại hội, của Ban Chấp hành;

b) Quyết định thành lập các tổ chức,
đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành và quy định của pháp luật;
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn
nhiệm lãnh đạo Văn phòng, các ban chuyên môn và tổ chức thuộc Hội.

c) Chuẩn bị và triệu tập các hội nghị
của Ban Chấp hành;

2. Ban Thường vụ họp thường kỳ 3 (ba)
tháng 1 (một) lần và họp bất thường khi cần.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường
vụ:

a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy
chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

b) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp
lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp.
Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 1/2 (một
phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Ban Thường
vụ quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

Điều 17. Chủ tịch,
Phó Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội là đại diện theo pháp
luật của Hội, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch
Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ Hội. Tiêu chuẩn Chủ
tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định và tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo
Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

b) Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản
lý nhà nước về hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của
Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị
quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp
hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;

d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường
vụ ký các văn bản của Hội;

đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ
đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một
Phó Chủ tịch Hội.

3. Các Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp
hành bầu trong số các ủy viên Ban Thường vụ Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do
Ban Chấp hành Hội quy định.

Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn theo quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với
Điều lệ Hội và quy định của pháp luật. Các Phó Chủ tịch Hội được Thường trực Hội
phân công những công tác cụ thể, trong đó Phó Chủ tịch Thường trực điều hành
công việc hàng ngày.

4. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch là Thường
trực Hội thay mặt Ban Thường vụ điều hành hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp
theo nghị quyết của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành. Thường trực Hội làm việc tập
thể.

Điều 18. Văn
phòng và các ban chuyên môn

1. Văn phòng Hội là bộ phận giúp việc,
triển khai thực hiện các hoạt động của Hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy
định của pháp luật. Chánh Văn phòng giúp việc lãnh đạo Hội trong điều hành và
quản lý hoạt động hàng ngày của Văn phòng Hội. Các nhân viên của Văn phòng Hội
được tuyển dụng và làm việc theo hợp đồng lao động.

2. Các ban chuyên môn: Căn cứ nghị
quyết của Ban Chấp hành, Điều lệ Hội và quy định của pháp luật, Ban Thường vụ
quyết định thành lập các ban chuyên môn để triển khai thực hiện Điều lệ Hội.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng,
cấp phó của Văn phòng và các ban chuyên môn thực hiện theo quy định của pháp luật,
Điều lệ Hội và quy chế của Hội.

Điều 19. Tổ chức
có tư cách pháp nhân

1. Căn cứ nghị quyết của Ban Chấp
hành và quy định của pháp luật, Ban Thường vụ Hội xem xét, quyết định việc
thành lập tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội để thực hiện các nhiệm vụ của
Hội. Hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập các tổ chức có tư cách pháp
nhân thuộc Hội được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

2. Việc giải thể, sáp nhập, chia,
tách; quản lý và hoạt động; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức
danh cấp trưởng, cấp phó của tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc Hội thực hiện
theo quy định của pháp luật, Điều lệ Hội và quy chế của Hội.

Điều 20. Ban Đại
diện Hội Người cao tuổi tỉnh, huyện

1. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh,
huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Ban Đại diện Hội
Người cao tuổi tỉnh, huyện có thể là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
cùng cấp, có cán bộ chuyên trách; có con dấu, trụ sở; được Nhà nước hỗ trợ kinh
phí, có tài khoản riêng.

2. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp
tỉnh, cấp huyện có nhiệm vụ làm tham mưu và nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy,
Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác Hội; tổ chức thực hiện chủ trương công tác
của Hội Người cao tuổi Việt Nam; hướng dẫn, đôn đốc hoạt động Hội Người cao tuổi
cơ sở; sơ kết, tổng kết, báo cáo thường kỳ với cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp;
hướng dẫn và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Hội Người cao tuổi.

Điều 21. Hội Người
cao tuổi tỉnh, huyện (mô hình thí điểm) tại 13 tỉnh

1. Hội Người cao tuổi tỉnh, huyện có
thể là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, có cán bộ chuyên
trách, có con dấu, trụ sở; được Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo nhiệm vụ được
giao, có tài khoản riêng;

2. Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi
tỉnh, huyện do Ban Chấp hành Hội tỉnh, huyện triệu tập; Đại hội có nhiệm kỳ 5
(năm) năm 1 (một) lần; có thể triệu tập muộn hơn, nhưng không quá 1 (một) năm
theo quy định của pháp luật.

Đại hội đánh giá kết quả thực hiện
Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu
Ban Chấp hành, bầu Ban Kiểm tra; Hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội Hội Người
cao tuổi Việt Nam. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra do Đại hội quyết
định.

3. Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh,
huyện lãnh đạo hoạt động của Hội giữa 2 (hai) kỳ Đại hội. Ban Chấp hành bầu Ban
Thường vụ, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch trong số ủy viên Ban Thường vụ. Số ủy
viên Ban Thường vụ không quá một phần ba số ủy viên Ban Chấp hành. Khi có yêu cầu
Ban Chấp hành bầu bổ sung nhưng không quá 1/3 (một phần ba) số ủy viên Ban Chấp
hành do Đại hội bầu.

Ban Chấp hành họp thường kỳ 6 (sáu)
tháng 1 (một) lần, họp bất thường khi cần theo yêu cầu của Ban Thường vụ.

4. Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi tỉnh,
huyện thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo giữa hai kỳ họp, có nhiệm vụ chỉ đạo thực
hiện các nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành, chuẩn bị và triệu tập các hội
nghị Ban Chấp hành.

Ban Thường vụ họp thường kỳ 3 (ba)
tháng 1 (một) lần, họp bất thường khi cần theo yêu cầu Thường trực;

5. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Người
cao tuổi tỉnh, huyện là Thường trực, thay mặt Ban Thường vụ điều hành hoạt động
của Hội giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ. Chủ tịch Hội là người đại diện cho Hội
trước pháp luật.

Điều 22. Hội Người
cao tuổi cơ sở

1. Hội Người cao tuổi cơ sở là nền tảng
của Hội. Hội cơ sở có con dấu, tài khoản, trụ sở, được hỗ trợ kinh phí hoạt động
theo quy định của pháp luật.

2. Đại hội toàn thể hội viên là cơ
quan lãnh đạo của Hội cơ sở, do Ban Chấp hành Hội cơ sở triệu tập 5 (năm) năm 1
(một) lần, có thể triệu tập muộn hơn nhưng không quá 01 (một) năm theo quy định
của pháp luật. Đại hội có nhiệm vụ:

a) Thảo luận và thông qua báo cáo nhiệm
kỳ của Ban Chấp hành; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới;

b) Thảo luận các vấn quan trọng yêu cầu;

c) Thông qua báo cáo tài chính;

d) Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra;

đ) Hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại
hội Hội Người cao tuổi huyện (nếu có);

3. Ban Chấp hành Hội cơ sở

Ban Chấp hành Hội cơ sở là cơ quan
lãnh đạo của Hội giữa 2 (hai) kỳ Đại hội, do Đại hội bầu ra. Số lượng ủy viên
Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Khi có yêu cầu, Ban Chấp hành bầu bổ sung ủy
viên Ban Chấp hành nhưng không quá 1/3 (một phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành
do Đại hội bầu. Ban Chấp hành họp thường kỳ 3 (ba) tháng 1 (một) lần, khi cần họp
bất thường. Ban Chấp hành có nhiệm vụ:

a) Bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch,
Phó Chủ tịch trong số các ủy viên Ban Thường vụ; bầu Trưởng ban Kiểm tra trong
số ủy viên Ban Kiểm tra

b) Hướng dẫn các chi hội thực hiện Điều
lệ Hội, nghị quyết, quyết định của Hội; Luật Người cao tuổi và các chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến người cao tuổi;

c) Định kỳ báo cáo với Hội cấp huyện,
với cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể ở cơ sở để xây dựng chương trình công tác và thực hiện nhiệm vụ;

d) Tham gia giám sát thực hiện các chủ
trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc và phát huy vai trò người
cao tuổi; tham gia ý kiến với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương những việc
có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, góp phần xây dựng
hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh;

đ) Sơ kết, tổng kết công tác Hội, chuẩn
bị và triệu tập đại hội khi hết nhiệm kỳ;

e) Tổ chức thi đua và khen thưởng.

4. Ban Thường vụ là cơ quan lãnh đạo của
Hội giữa 2 (hai) kỳ họp Ban Chấp hành. Số lượng ủy viên Ban Thường vụ không quá
1/3 (một phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành. Ban Thường vụ họp thường kỳ 1 (một)
tháng 1 (một) lần, khi cần họp bất thường.

Điều 23. Chi hội,
tổ hội

1. Chi hội được tổ chức theo thôn, ấp,
bản, buôn, làng, phum, sóc, khu dân cư, tổ dân phố. Những chi hội có đông hội
viên có thể tổ chức các tổ hội. Chi hội có Chi hội trưởng, Chi hội phó do hội
viên bầu ra; tổ hội có Tổ hội trưởng, Tổ hội phó do hội viên bầu ra. Chi hội, tổ
hội sinh hoạt ít nhất 6 (sáu) tháng 1 (một) lần.

Chi hội trưởng, chi hội phó; tổ hội
trưởng, tổ hội phó được bầu theo nhiệm kỳ của Hội Người cao tuổi cơ sở.

2. Nhiệm vụ của chi hội, tổ hội:

a) Tuyên truyền, phát triển hội viên;
phổ biến, tổ chức thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết, quyết định của Hội; quản
lý hội viên, thu và quản lý sử dụng hội phí, quỹ Hội;

b) Tổ chức thực hiện chăm sóc và phát
huy vai trò người cao tuổi theo các nghị quyết, chương trình hoạt động của Ban
Chấp hành Hội cơ sở; theo Luật Người cao tuổi;

c) Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở Hội
vững mạnh;

d) Báo cáo Hội cơ sở về tổ chức và hoạt
động của chi hội, tổ hội.

Chương V

BAN KIỂM TRA

Điều 24. Ban Kiểm
tra

1. Ban Kiểm tra gồm Trưởng ban, Phó
Trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội bầu trong số các hội viên chính thức của
Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ
Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Ban Kiểm tra làm việc theo chế độ
tập thể; hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của
pháp luật và Điều lệ Hội. Trong quá trình hoạt động Ban Kiểm tra chịu sự lãnh đạo
của Ban Chấp hành.

Điều 25. Nhiệm vụ,
quyền hạn của Ban Kiểm tra

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều
lệ, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ,
các quy chế của Hội.

2. Kiểm tra hội viên, ủy viên Ban Chấp
hành Hội và tổ chức thuộc Hội khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Hội, tài chính,
tài sản Hội.

3. Xem xét, kết luận những trường hợp
vi phạm Điều lệ Hội, đề nghị Hội xem xét, giải quyết xử lý theo quy định của Điều
lệ Hội và quy định của pháp luật.

4. Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến
nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hội viên và tổ chức Hội theo quy định của
pháp luật và Điều lệ Hội.

5. Ban Kiểm tra được quyền yêu cầu tổ
chức, cán bộ Hội và hội viên báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên
quan đến nội dung kiểm tra.

Chương VI

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
CỦA HỘI

Điều 26. Tài
chính

Tài chính của Hội, gồm:

1. Kinh phí do Nhà nước hỗ trợ gắn với
nhiệm vụ nhà nước giao;

2. Hội phí;

3. Tài trợ của cá nhân, tổ chức trong
và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

4. Nguồn thu từ các hoạt động hợp
pháp của Hội.

Điều 27. Các khoản
chi

1. Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ,
hành chính thường xuyên và khen thưởng.

2. Trả lương, phụ cấp và các chế độ bảo
hiểm theo quy định pháp luật cho người làm việc tại Hội.

3. Mua sắm tài sản, tu bổ trụ sở của
Hội.

4. Chi tổ chức Đại hội, hội nghị Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ, hội thảo

5. Thăm hỏi hội viên ốm đau, hoạn nạn,
phúng viếng khi qua đời.

6. Các khoản chi hợp pháp khác.

Điều 28. Quỹ
chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người
cao tuổi được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Tài sản
của Hội

1. Trụ sở, phương tiện, thiết bị làm
việc;

2. Tài sản hợp pháp khác.

Điều 30. Quản
lý, sử dụng tài chính, tài sản

1. Tài chính, tài sản của Hội được quản
lí và sử dụng theo quy định của Hội và quy định của pháp luật. Văn phòng Hội có
trách nhiệm giúp Ban Thường vụ thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản
và lưu giữ hồ sơ, sổ sách của Hội tại trụ sở Hội.

2. Ban Thường vụ quy định cụ thể về
quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định
của pháp luật.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ
LÝ VI PHẠM

Điều 31. Khen
thưởng

1. Tổ chức, hội viên, cán bộ Hội có
thành tích được Hội biểu dương, khen thưởng: Tặng giấy khen, bằng khen, cờ thi
đua, kỷ niệm chương và các danh hiệu thi đua khác của Hội theo quy định của Điều
lệ Hội và quy định của pháp luật. Trường hợp có thành tích xuất sắc được đề nghị
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Thường vụ quy định cụ thể về
khen thưởng của Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Điều 32. Xử lý
vi phạm

1. Tổ chức, hội viên, người làm việc
tại Hội có hành vi trái với Điều lệ Hội và các nghị quyết của Hội, làm tổn hại
đến danh dự, uy tín của Hội và của lớp người cao tuổi thì tùy theo tính chất, mức
độ vi phạm mà góp ý, phê bình; với cá nhân khi cần thiết xóa tên trong tổ chức
Hội.

2. Ban Thường vụ quy định cụ thể về xử
lý vi phạm phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI
HÀNH

Điều 33. Sửa đổi,
bổ sung Điều lệ

1. Chỉ có Đại hội đại biểu toàn quốc của
Hội Người cao tuổi Việt Nam có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội
phải được trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết tán
thành và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có hiệu lực thi
hành.

Điều 34. Hiệu lực
thi hành

1. Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt
Nam gồm 8 (tám) Chương, 34 (ba mươi tư) Điều, đã được Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ V Hội Người cao tuổi Việt Nam thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2016 tại
Hà Nội và có hiệu lực thi hành theo quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Căn cứ các quy định của pháp luật
về hội và Điều lệ Hội, Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi Việt Nam có trách nhiệm
hướng dẫn thực hiện Điều lệ này./.

Điều lệ Hội Người cao tuổi

Điều lệ Hội Người cao tuổi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản: Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Địa chỉ: 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội;
Điện thoại: 024.3734.9974;
Email: trangthongtindientuhnct@gmail.com

Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Đoàn Hữu Bẩy
Giấy cấp phép của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử số 36/GP-TTĐT, ngày 15/04/ 2022.

Ghi rõ nguồn www.hoinguoicaotuoi.vn khi sử dụng thông tin trên Website này

Related Posts