Gia Chủ Tuổi Đinh Sửu Chọn Người Xông Đất 2021 New 2023Tuổi Xông Đất 2021 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu – Lịch ngày TỐT

Tuổi Xông Đất 2021 cho gia chủ tuổi Đinh Sửu – Xông nhà 2021


Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2021 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ để xông đất vào đầu năm mới:

Các tuổi xông đất TỐT với người tuổi Đinh Sửu trong năm Tân Sửu 2021 là:

Tân Tỵ 1941 (Tốt), Giáp Tý 1984 (Tốt), Qúy Dậu 1993 (Tốt), Nhâm Dần 1962 (Khá), Nhâm Thân 1992 (Khá), Kỷ Tỵ 1989 (Khá), Đinh Dậu 1957 (Khá), Ất Tỵ 1965 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Nhâm Tý 1972 (Khá)

Các tuổi xông đất XẤU với người tuổi Đinh Sửu trong năm Tân Sửu 2021 là:

Mậu Thân 1968 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Sửu 1973 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Mậu Dần 1998 (Xấu), Kỷ Mão 1999 (Xấu), Bính Ngọ 1966 (Xấu)

Xem tuoi xong dat xong nha

Xem tuổi xông đất, xông nhà

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC

1. Người xông đất sinh năm 1941 (Tân Tỵ – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Đinh của gia chủ. => Không tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt
Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

2. Người xông đất sinh năm 1984 (Giáp Tý – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt
Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

3. Người xông đất sinh năm 1993 (Qúy Dậu – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Đinh của gia chủ. => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt
Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

4. Người xông đất sinh năm 1962 (Nhâm Dần – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

5. Người xông đất sinh năm 1992 (Nhâm Thân – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

6. Người xông đất sinh năm 1989 (Kỷ Tỵ – mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Mộc khắc Thổ => Không tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

7. Người xông đất sinh năm 1957 (Đinh Dậu – mệnh Hỏa)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Không tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8. Người xông đất sinh năm 1965 (Ất Tỵ – mệnh Hỏa)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Ất trực xung với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Không tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

9. Người xông đất sinh năm 1971 (Tân Hợi – mệnh Kim)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim. => Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Thổ sinh Kim => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Tân trực xung với thiên can Đinh của gia chủ. => Không tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ. => Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

10. Người xông đất sinh năm 1972 (Nhâm Tý – mệnh Mộc)

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Mộc => Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Thổ của năm Tân Sửu vì Mộc khắc Thổ => Không tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can Đinh của gia chủ. => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của năm Tân Sửu. => Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của năm Tân Sửu. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Hướng dẫn Xem tuổi Xông đất

Xông đất đầu năm là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một Tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm đó cũng được bình an, tốt lành, làm việc gì cũng thuận lợi. Chính vì vậy, việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất đã trở nên phổ biến.

Theo truyền thống, người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức đường hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt và một yếu tố quan trọng là hợp với tuổi của chủ nhà.

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 …

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 chuẩn phong thủy

Theo phong tục của người Việt, xông đất là một trong những nghi thức không thể thiếu mỗi dịp đầu xuân năm mới. Gia chủ sẽ chọn người có tuổi phù hợp nhất với mình để đến “gõ cửa” đầu tiên ngày đầu xuân với mong muốn cầu tài lộc, may mắn, hanh thông cho cả năm. Bài viết này sẽ đề cập đến những tuổi đẹp xông đất cho gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997.

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 chuẩn phong thủy 1
Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 chuẩn phong thủy

Năm 2022 đã gần tới, gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 cần chọn cho mình tuổi xông đất đẹp nhất, hợp mệnh nhất cho năm 2022. Bên cạnh đó bài viết này cũng cung cấp cho gia chủ biết được tử vi, vận hạn của mình, giúp tăng vượng khí tài lộc cho bản thân và mọi người trong gia đình.

Tử vi của gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 vào năm xông đất 2022

Đây là căn cứ quan trọng để gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 có thể chọn cho mình tuổi xông đất phù hợp nhất trong năm 2022. Bởi mỗi năm qua đi, tử vi vận hạn cũng thay đổi theo, không giống nhau qua các năm. Vì vậy gia chủ cần nắm vững điều này để xác định tuổi xông đất sao cho phù hợp. Cụ thể:

* Tử vi của gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 trong năm 2022 như sau:

Nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 sinh từ ngày 7/2/1997 đến 27/1/1998 cầm tướng tinh con Trâu. Năm 2022 gia chủ 26 tuổi.

Mệnh ngũ hành: Giản Hạ Thủy – Nước dưới khe

Cung phi: Nam cung Chấn – Nữ cung Chấn

Sao chiếu mệnh năm 2022: Nam mạng bị sao Thái Âm, nữ mạng bị sao Thái Bạch chiếu mạng

Tam hợp: Tỵ, Dậu – Lục hợp: Tý – Tứ hành xung: Mùi, Thìn, Tuất

Màu sắc hợp tuổi: Màu xanh lục, rêu, lá, da trời và các màu xanh nước biển, màu đen.

Hướng tốt hợp tuổi: 

Nam mạng: Hướng Nam, Bắc, Đông Nam, Đông

 Nữ mạng: hướng Nam, Bắc, Đông Nam, Đông.

* Tử vi năm mới xông nhà xông đất Nhâm Dần 2022

Năm Nhâm Dần 2022 bắt đầu từ ngày 1/2/2022 đến 11/1/2023

Mệnh 2022: Kim Bạch Kim – Kim loại màu

Cung phi: Nam Khôn – Nữ Khảm

Mệnh quái (hành): Nam Thổ – Nữ Thủy

Màu sắc hợp: Màu xanh nước biển, màu đen và các màu vàng, trắng, xám, nâu đất, bạc, ghi, kem.

Tam hợp: Ngọ, Tuất – Lục hợp: Hợi – Tứ hành xung: Thân, Tỵ, Hợi.

Các tiêu chí lựa chọn tuổi xông đất đẹp cho tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người ta thường chọn người có tuổi phù hợp với gia chủ để xông đất. Đây là thời khắc theo phong thủy được xem là thời điểm giúp thay đổi vận mệnh, đánh dấu vận mệnh mới của gia chủ trong năm mới. Chính vì vậy khoảnh khắc giao thời đầu năm mới vô cùng thiêng liêng. Nếu khoảnh khắc này diễn ra tốt đẹp, suôn sẻ thì rất tuyệt vời vì nó đánh dấu cho một năm mới an khang hạnh phúc.

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 chuẩn phong thủy 2

Theo đó, người xưa quan niệm rằng người đến nhà chúc Tết đầu tiên trong năm mới dù là trẻ con hay người lớn đều là người xông đất cho gia đình gia chủ. Người xông đất là người có ảnh hưởng lớn đến vận mệnh cũng như sức khỏe, công danh và sự nghiệp của gia đình gia chủ trong đó. Vì vậy, việc lựa chọn được tuổi tốt để mời đến xông nhà đầu năm mới là việc cực kỳ quan trọng nên gia chủ phải lựa chọn tuổi kỹ càng.

Từ những kinh nghiệm của cha ông để lại, đúc rút từ ngàn đời, việc chọn tuổi xông đất không đơn giản là chọn người có đạo đức tốt, nhân phẩm, gia cảnh mà còn dựa vào yếu tố  tử vi tốt hay xấu, phù hợp tuổi gia chủ Đinh Sửu 1997 hay không, từ đó đánh giá và xem xét để đưa ra tuổi hợp nhất cho gia chủ lựa chọn. 

3 bước chọn tuổi tốt cho gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022:

Bước 1: Người đến xông đất năm mới 2022 trước tiên cần phải có mệnh, thiên can, địa chi tương sinh, tam hợp, lục hợp với gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 và năm xông nhà 2022. Tránh triệt để mời những người có tuổi xung khắc với tuổi gia chủ 1997 đến xông nhà. Các tuổi bị xung khắc bao gồm các tuổi phạm vào tứ hành xung, lục xung, lục hại với tuổi chủ nhà và năm xông nhà.

>> XEM THÊM: Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 chuẩn phong thủy

>> XEM THÊM: Chọn tuổi xông đất cho tuổi Tân Sửu 1961 năm 2022 đẹp nhất, chuẩn phong thủy

Bước 2: Sau khi đã lựa chọn được tuổi tương hợp theo bước 1 thì tiếp theo ta cần xem xét nhân cách, đạo đức, sức khỏe, lối sống, tính tình, gia đình của người được mời đến xông nhà. Người được mời đến xông nhà cần phải có nhân cách đạo đức tốt, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, gia đình hạnh phúc. Ngoài ra tính tình người được mời cần hòa đồng, vui vẻ, thoải mái, nhiều người yêu mến và thành đạt.

Bước 3: Trường hợp ở nơi gia chủ sống không có những tuổi đẹp nhất đến xông nhà cho gia chủ đầu năm. Nếu có mà nhân cách đạo đức không tốt hoặc gia đình người đó đang có tang, có bầu hoặc có chuyện nên không thể mời đến được thì gia chủ cần tìm người có tuổi tam hợp, lục hợp với tuổi Đinh Sửu 1997 để mời đến mừng tuổi vào mùng 1 đầu năm mới 2022.

* Lưu ý: Gia chủ không nên mời đến những người đang chịu tang, đặc biệt đại tang, những người chưa xả tang cũng không nên mời. Ngoài ra cũng nên tránh phụ nữ đang mang thai đến xông đất vào ngày mùng 1 đầu năm. Các bước xông đất cần thực hiện lần lượt theo thứ tự, từ đó gia chủ sẽ xác định được cho mình ai là người phù hợp để xông đất nhất.

Sau khi chọn được tuổi đẹp xông đất hãy liên hệ sớm với họ để mời. Người được mời đến xông đất cũng phải chọn những câu chúc hay nhất cho chủ nhà, mang tới cho họ vui vẻ, hạnh phúc tự hào để một năm may mắn, tài lộc đến với gia chủ trong năm mới 2022.

Các tuổi đẹp nên chọn để xông đất cho năm 2022 cho tuổi Đinh Sửu 1997

Từ những bước trên, tuổi Đinh Sửu 1997 có thể chọn cho mình 1 trong 7 tuổi dưới đây để xông đất năm 2022. Những tuổi này được các chuyên gia phong thủy đánh gia dựa trên cơ sở ngũ hành, thiên can, địa chi tương hợp ra sao từ đó kết luận tuổi tốt nhất. Danh sách được tính theo điểm số, điểm càng cao sẽ càng tốt.

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 chuẩn phong thủy 3

Như vậy: 

Gia chủ nam nữ tuổi Đinh Sửu 1997 hãy chọn mời những người thuộc các tuổi sau đây đến xông nhà đầu năm mới 2022: Đinh Sửu sinh 1997, Nhâm Dần sinh 1962, Ất Dậu sinh 2005, Bính Tý sinh 1996, Ất Sửu sinh 1985, Giáp Tý sinh 1984 và tuổi Tân Hợi 1971.

Những tuổi tốt trên gia chủ nên lựa chọn người đến xông nhà là anh em họ hàng, bạn bè thân thiết, làng xóm thân cận thì rất tốt. Nếu không có những tuổi theo danh sách trên thì gia chủ nên chọn mời những người tuổi Tỵ, Dậu hay tuổi Tý để mời đến xông nhà đầu năm mới cho mình.

Lưu ý: Trên đây là những tuổi đẹp có thể xông đất, xông nhà cho gia chủ Ất Sửu 1985 đầu năm mới 2022. Tuy nhiên đây mới chỉ là điều kiện cần để lựa chọn người xông đất. Để quyết định lựa chọn tuổi tốt nhất đến xông nhà cho gia chủ thì cần xem xét thêm điều kiện đủ (bước 2 và bước 3) ở phần hướng dẫn chọn người xông đất. Qua đó lựa chọn được đúng người đến xông đất để cả năm 2022 mọi việc được may mắn thuận lợi.

Những tuổi xung khắc không nên chọn xông đất của gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022

Ngoài những tuổi tốt ở trên thì gia tuổi Đinh Sửu 1997 cần chú ý tránh mời những tuổi sau đây đến xông nhà đầu năm mới 2022 cho mình. Những tuổi này là những tuổi đại kỵ, rất xấu, rất khắc với tuổi gia chủ. Tuyệt đối kiêng cữ, tránh mời những người tuổi này đến xông đất năm mới 2022 cho tuổi gia chủ (điểm càng thấp càng xấu).

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 năm 2022 chuẩn phong thủy 4

Gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 tuyệt đối tránh mời những người tuổi: Bính Thân sinh năm 2016, Kỷ Mùi sinh năm 1979, Giáp Thìn sinh năm 1964, Bính Thân sinh năm 1956, Mậu Ngọ sinh năm 1978, Giáp Tuất sinh năm 1994, Ất Tỵ sinh năm 1965 đến xông đất xông nhà cho mình đầu năm mới 2022 này.

Như vậy, bài viết trên đây đã giúp gia chủ tuổi Đinh Sửu 1997 chọn được người phù hợp để xông đất cho năm Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, bài viết chỉ mang yếu tố chiêm nghiệm, là cơ sở để gia chủ tham khảo. Chúc gia chủ một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn!

Related Posts