Tiến độ thi công Goldcoast 02/08/2018 - Thi công tầng 15